E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Etiologic Evaluation of Our Patients With Fecal Incontinence [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 124-128 | DOI: 10.5222/terh.2008.37039

Etiologic Evaluation of Our Patients With Fecal Incontinence

Ergün Yücel1, İlker Sücüllü1, Ali İlker Filiz1, Yavuz Kurt1, Sezai Demirbaş2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Üsküdar, İSTANBUL
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Etlik, Ankara

AIM: We aimed to determine etiologic reasons of fecal incontinence in patients applying to our service between June 2003 and June 2008, with fecal incontinence symptoms and having a Wexner score of 8 or more, by history, physical examination and laboratory studies. MATERIAL AND METIHIOD: Fifty-eight patient (38 men and 20 female) were included in the study. The median age was 31 (20-78 years) for men and 54 (30-83 years) for women. Patients were evaluated according to Wexner Continencc Grading Scale. Anal manometry and other diagnostic tests were performed to the patients, whom ineluded the study after evaluation. FINDINGS: According to the Wexner Continence Grading Scale, the median score was determined as 12,4 (8-16) for men, and 11,3 (17-45) for women. In anal manometry studies, median anal canal resting pressure was determined as 30,4 (17-45)

Keywords: Anal Manometry, Fecal incontinence, Sfincter insufficiency

Fekal İnkontinanslı Hastalarımızın Etiyolojik Değerlendirilmesi

Ergün Yücel1, İlker Sücüllü1, Ali İlker Filiz1, Yavuz Kurt1, Sezai Demirbaş2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Üsküdar, İSTANBUL
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Etlik, Ankara

AMAÇ: Çalışmada, kliniğimize Haziran 2003 - Haziran 2008 tarihleri arasında fekal inkontinans yakınması ile başvuran, Wexner skoru 8 ve üzeri olan hastaların, öykü, klinik bakı ve laboratuvar uygulamalar sonrasında etiyolojik sebeplerini ortaya koymayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 38 erkek ve 20 kadın olmak üzere toplam 58 hasta alındı. Erkeklerin yaş ortalaması 31 (20 - 78 yıl) kadınların yaş ortalaması ise 54 (30 - 83 yıl) idi. Hastalar Wexner kontinans derecelendirme skalasına göre değerlendirildi. Değerlendirme sonuçlarında çalışmaya alınan hastalara anal manometri ve diğer tanısal testler yapıldı. BULGULAR: Wexner kontinans derecelendirme skalasına göre erkek hastalarda skor, ortalama 12,4 (8 - 16), kadın hastalarda 11,3 (8 - 20) olarak saptandı. Anal manometri ölçümlerinde erkek hastalarda anal kanal istirahat basıncı ortalama 30,4 (17 - 45), sıkma basıncı 62,8 (24 - 125) mmHg, kadın hastalarda ise anal kanal istirahat basıncı ortalama 28,4 (10 - 39), sıkma basıncı 58,5 (30-105) mmHg olarak ölçüldü. SONUÇ: Kadınlarda inkontinans nedeninin en sık doğum travması, erkeklerde ise geçirilmiş cerrahi girişimler olduğunu saptadık. Çalışmamızda kadınlarda fekal inkontinans literatüre kıyasla daha az oranda görülmüştür. Bunun kadınların inkontinans yakınmalarını açıklama güçlüğü ve hastanemize başvuran hastaların çoğunluğunun erkek askeri personel olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anal Manometri, İnkontinans, Sfinkter yetmezliği

Ergün Yücel, İlker Sücüllü, Ali İlker Filiz, Yavuz Kurt, Sezai Demirbaş. Etiologic Evaluation of Our Patients With Fecal Incontinence. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 124-128
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale