E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Effect of the Anesthesia Method on Mortality and Postoperative Complications in ASA III-IV Graded Geriatric Patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 223-228 | DOI: 10.5222/terh.2019.37880

Effect of the Anesthesia Method on Mortality and Postoperative Complications in ASA III-IV Graded Geriatric Patients

Sanem Güntürk, Gaye Aydın, Ergin Alaygut, Yücel Karaman, Ayşe Pervin Sütaş Bozkurt
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Izmir Tepecik Research And Training Hospital Medical Sciences University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Operations on ASA III-IV graded patients are increasing due to the increase in geriatric population with multiple morbidities. Aim of this study is to evaluate the effects of the type of anesthesia on postoperative complications and mortality in geriatric patients with ASA III-IV score.
METHODS: The data of 605 patients graded as ASA III-IV and aged 65 years and older,who underwent elective surgery between January 2010 and December 2015, were retrospectively analyzed. Patients were divided into two groups as general anesthesia (GA) and regional anesthesia (RA). Age, gender, ASA score, grade of surgical operation, presence of intensive care unit follow-up, postoperative complications and mortality were recorded in all patients. Statistical analysis was performed to compare the factors affecting mortality and complications with RA and GA methods.
RESULTS: The mean age of 605 patients, who were included in the study, was 76.41 ( min 65, max 98 years old). 378 of the patients (62,5%) were performed regional anesthesia and 227 (37,5%) of them were performed general anesthesia. Mortality was seen in 33 patients (5,5%). In RA group mortality was seen in 13 patients (3,4%) and in GA group it was seen in 20 patients (8,8%). Postoperative complications were seen in 111 (18,3%) patients. Most commonly, respiratory failure was seen in 19 patients (3,1%) and delirium was seen in 17 ( 2,8% )patients. Mean duration of hospital stay was 5.13 ± 6.2 days in RA group and 7.1 ± 6.3 days in GA group. 61 (16.1%) patients in RA group and 87 (38.3%) patients in GA group required postoperative intensive care unit follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: RA has positive effects in decreasing the postoperative respiratory complications, need of intensive care monitoring and hospital stay duration. We think that in geriatric patients RA is more advantageous compared to GA in terms of mortality and postoperative complications.

Keywords: ASA, Geriatric, Mortality, Regional anesthesia

ASA III-IV Grubu Geriatrik Hastalarda Anestezi Yönteminin Mortalite ve Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkisi

Sanem Güntürk, Gaye Aydın, Ergin Alaygut, Yücel Karaman, Ayşe Pervin Sütaş Bozkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Artan geriatrik ve çoklu morbidite içeren hasta popülasyonu ile ilişkili olarak ASA III-IV grubu hasta operasyonlarında artış görülmektedir. Çalışmada preoperatif değerlendirmede ASA III- IV skoru verilen ileri yaş hastalarda uygulanan anestezi tipinin postoperatif komplikasyonlar ve mortalite üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010- Aralık 2015 yılları arasında elektif cerrahi geçiren 65 yaş ve üzeri ASA III- IV anestezi riski olan 605 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar genel anestezi (GA) ve rejyonel anestezi (RA) olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, ASA skoru, cerrahi grade’i, yoğun bakım takip ve tedavisinin varlığı, postoperatif gelişen komplikasyonlar ve ameliyat sonrası hastanede yatış dönemindeki mortalite verileri kaydedildi. Mortalite ve komplikasyonları etkileyen faktörler ile RA ve GA yönteminin karşılaştırılmasına yönelik istatistiksel analizler yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 605 hastanın yaş ortalaması 76,41 (min 65, max 98) olarak saptandı. Hastaların 378’i (%62,5) rejyonel anestezi, 227’si (%37,5) genel anestezi altında opere edilmişti. Hastaların 33’ünde (%5,5) mortalite saptandı. RA grubunda 13 (%3,4) hastada, GA grubunda ise 20 (%8,8) hastada mortalite görüldü. 111 (%18,3) hastada postoperatif komplikasyon geliştiği saptandı. En sık solunum yetmezliği 19 (%3,1) ve deliryum 17 (%2,8) hastada görüldü. Ortalama hastanede yatış süresi RA grubunda 5,13± 6,2 gün iken, GA gubunda 7,1± 6,3 gün olarak belirlendi. RA grubunda 61 (%16,1) hasta, GA grubunda 87 (%38,3) hastanın postoperatif yoğun bakımda kaldığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: RA’nin postoperatif solunum komplikasyonlarını, yoğun bakım ünitesinde izlem gerekliliğini, hastanede yatış sürelerini azaltıcı olumlu etkileri vardır. RA’nin geriatrik hastalarda mortalite ve postoperatif komplikasyon gelişmesi açısından GA’ye göre avantajlı olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: ASA, Geriatrik, Mortalite, Rejyonel anestezi

Sanem Güntürk, Gaye Aydın, Ergin Alaygut, Yücel Karaman, Ayşe Pervin Sütaş Bozkurt. Effect of the Anesthesia Method on Mortality and Postoperative Complications in ASA III-IV Graded Geriatric Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 223-228

Corresponding Author: Sanem Güntürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale