E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Knowledges About Blood And Blood Components Transfusion of Midwifery And Nursing Students [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 112-118 | DOI: 10.5222/terh.2008.43334

Knowledges About Blood And Blood Components Transfusion of Midwifery And Nursing Students

Zeynep Güneş1, Hüsniye Çalışır1, Zeynep Çiçek1
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, AYDIN

AIM: This research aimed to determine the knowledge about safe blood transfusion of third and fourth class students in nursing and midwifery school. MATERIAL AND METHOD: This study is descriptive and cross-sectional. It was done with 135 students in third and fourth class in nursing and midwifery department in Adnan menderes University Aydın School of Health in 2008. The data analyzed at the SPPS program with number and percentage values. FINDINGS: lt was determined that most of the students had enough knowledge about transfusion fundamentals and indications, 74.1 percent of students had knowledge about transmission ofhepatitis B, C and HIV virus by blood transfusion, lmost all of them had known it is necessary to stop the transfusion when there is suspected symptoms of transfusion reaction. Al most three-fourths of students had known accurately the acute transfusion reaction findings except urticarialitching. A signifıcant part of students had not interpreted the label information on the bloodbag and infusion time, while one third of students had not known the necessity of compatibility tests before the transfusion. CONCLUSION: It was deterrnined that students had inadequate infoonation about compatibility testing just before the transfusion and their information about transfusion fundamentals was adequate

Keywords: Blood'transfusion, Blood safety, Nursingeducation

Ebelik/Hemşirelik Öğrencilerinin Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyontu ile İlgili Bilgileri

Zeynep Güneş1, Hüsniye Çalışır1, Zeynep Çiçek1
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, AYDIN

AMAÇ: Araştırmanın amacı, hemşirelik ve ebelik bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin güvenli kan transfüzyonu uygulamasına ilişkin bilgi düzeylerinin saptanmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu hemşirelik ve ebelik bölümlerinin üçüncü ve dördüncü sınıfında okuyan 135 öğrenci ile 2008 yılında yapılmıştır. Elde edilen veriler sayı ve yüzde olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bölümü kan transfüzyonunun genellikle uygulandığı durumları ve transfüzyonun temel ilkelerini, % 74.1 'inin Hepatit B, C ve HIV virüsünün kan ve kan ürünleriyle bulaştığını, tamamına yakınının transfüzyon sırasında tepkisinden kuşkulanıldığında transfüzyonun durdurulması gerektiğini bildikleri belirlenmiştir. Ürtiker dışındaki akut transfüzyon tepkisi belirtilerini öğrencilerin yaklaşık 3/4'ü doğru olarak yanıtladıkları görülmüştür. Öğrencilerin çoğunluğunun ise kan torbası etiketinde bulunan bilgileri ve kanın veriliş süresini, yaklaşık üçte birinin kan ürünlerini verıneden önce çapraz uygunluk testinin yapılması gerektiğini bilmedikleri görülmüştür. SONUÇ: Öğrencilerin en önemli insan hatası olarak bildirilen hastaya yanlış kan verilmesine neden olabilecek çapraz uygunluk testi ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu, transfüzyonun temel ilkelerine ilişkin bilgilerinin ise yeterli olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim ilkeleri, Hemşirelik eğitimi, Kan güvenliği, Kan transfüzyonu

Zeynep Güneş, Hüsniye Çalışır, Zeynep Çiçek. Knowledges About Blood And Blood Components Transfusion of Midwifery And Nursing Students. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 112-118
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale