E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Reliability of Cytopathology in The Diagnosis of Breast Lesions [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 46-50 | DOI: 10.5222/terh.1999.44116

Reliability of Cytopathology in The Diagnosis of Breast Lesions

Hürriyet Turgut1, Ümit Bayol1, Bilge Tarcan1, Can Varılsüha1, Merter Keçeli1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İZMİR

AIM: We planned a retrospective study to test the sensitivity, specivity, and positive predictive value of cytopathological procedures (fine needle aspiration biopsies, cyst aspirations, nipple discharges ) vvidely used by the clinicians in our hospital during the last 10 years. STUDY DESIGN: Diagnostic procedures preceeding the surgical intervention and histopathological results of 213 cases, recorded in our archives during the years 1996 -1998 were reviewed. Of the 213 cases, 100 were modifieD mastectomy, 92 conservatiye surgery, 14 simple mastectomy, and 7 mammA plasty specimens. RESULTS: One hundred and seventy - six ( 82 % ) of the cases were diagnosed by cytopathology (fine needle aspiration biopsy, cyst aspiration ) and 37 ( 38 % ) by excisional bi- opsy. Of the 176 cases, 184 cytopathological specimens were studied. Results according to the type of the surgical procedures are listed: Eight - for % of the conservative surgery cases and 100 % of the mammaplasty cases were diagnosed cytopathologically. In the conservative surgery group sensivity of cytopathology was found to be 94 %, specifity and positive predictive value approached to 100 %. In the modified radical mastectomy group, sensitivity of cytopathology was 97 % and positive predictive value was 100%. In the mammaplasty - simple mastectomy group sensitivity specifity, and positive predictive value was 100 %. CONCLUSION: In the 176 cases diagnosed cytopathologically and treated by surgery, sensitivity of cytopathology was found to be 96 %, specifity 100 %, and with a positive predictive value of 100 %. Cytopathology in the diagnosis of breast lesions has a high rate of sensitivity, specifity and reliability in our institution.

Keywords: Breast carcinoma, Fine needle aspiration biopsy, Breast masses

Meme Lezyonlarının Tanısında Sitopatolojinin Güvenilirliği

Hürriyet Turgut1, Ümit Bayol1, Bilge Tarcan1, Can Varılsüha1, Merter Keçeli1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İZMİR

AMAÇ: Hastanemizde meme lezyonlanrun tanısında 10 yılı aşkın süredir kullanılmakta olan ve sonuçlan yönünden klinisyenin güvenini kazandığına inandığımız sitopatolojik yöntemlerin [înce İğne Aspirasyon Biopsisi (İİAB), kist aspirasyonu, meme başı akıntısı (MBA)] güvenirliğini kontrol etmek amacı ile geriye dönük bir çalışma yaptık. GEREÇ-YÖNTEM: Laboratuarımız arşivinde 1996-98 yıllarında kayıtlı 100 Modifiye Radikal Mastektomi (MRM), 92 koruyucu cerrahi (KC), 14 basit mastektomi (BM) ve 7 mamaplasti materyali olmak üzere toplam 213 olgunun morfolojik sonuçları ve cerrahi girişime neden olan tanısal yöntemler gözden geçirildi. Olguların 176 (%82) sının sitopatolojik yöntemlerle (ÜAB;kist asp.), 37 (%18) sinin eksizyonel biopsi ile tanı almış olduğu görülmüştür. 176 olgudan 184 sitolojik materyal incelenmiş olup, sonuçlar ameliyat tiplerine göre değerlendirildiğinde: KC uygulanan olguların %89 u, mamaplasti uygulanan olguların %100 ünde tanının sitopatolojik olarak konulduğu, KC grubunda sitopatoloji duyarlılığının %94, özgüllüğünün ve pozitif tahmin değerinin %100 e ulaştığı, MRM grubunda sitopatolojik duyarlılığın %97, pozitif tahmin değerinin %100 olduğu dikkati çekmiştir. Mamaplasti-SM grubunda özgüllük, duyarlılık ve pozitif tahmin değeri %100 bulunmuştur. SONUÇ: Sitopatolojik tanıya dayalı olarak meme cerrahisi uygulanmış 176 olgu için sitopatoloji özgüllüğü %100, duyarlılığı %96, pozitif tahmin değeri %100 dür.

Anahtar Kelimeler: Meme karsinomu, İİAB, Meme kitleleri

Hürriyet Turgut, Ümit Bayol, Bilge Tarcan, Can Varılsüha, Merter Keçeli. Reliability of Cytopathology in The Diagnosis of Breast Lesions. Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 46-50
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale