E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Association Between Maternal Hypoglycemia on the 75 g Glucose Tolerance Test and Maternal-Neonatal Outcomes: A Matched Case Control Study [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 162-168 | DOI: 10.5222/terh.2021.46548

The Association Between Maternal Hypoglycemia on the 75 g Glucose Tolerance Test and Maternal-Neonatal Outcomes: A Matched Case Control Study

Emine Öztürk, Şükrü Yıldız
University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Teaching and Education Hospital, Obstetrics and Gynecology, Istanbul

Objective: The aim of this study was to determine whether pregnant women who developed maternal hypoglycemia during the 75 g Oral Glucose Test (OGT) were at an increased risk for adverse obstetric and neonatal outcomes.
Methods: This case-control study was conducted from computer-based medical records of women who delivered in a tertiary center between January 2015 and December 2018. OGT had been performed with 75 gr glucose for gestational diabetes screening at 24-28 weeks of gestation. The pregnants with 1st-hour blood glucose levels less than 90 mg/dl (low GT) were matched with normoglycemic patients according to age, body mass index (BMI), gravida and gestational weeks. Obstetric and neonatal outcomes were assessed.
Results: Of the 1249 pregnant women included in the study, 62 (4.9%) were in the Low GT group. Admission to the neonatal intensive care unit (NICU) showed a rate of 3.48 increase in the Low GT group (95% confidence interval: 1.05-11.47, p=0.04). There was no difference between the two groups in the other obstetric and neonatal parameters such as: preeclampsia, preterm delivery, birth weight, and weight gained during pregnancy and the 5-minute Apgar scores adjusted for gestational age (SGA) of the fetus.
Conclusion: Low 75 g OGT results are significantly associated with increased risk of neonatal intensive care unit (NICU) admissions.

Keywords: Gestational diabetes, Hypoglycemia, Perinatal outcome, Pregnancy outcome

Oral Glukoz Tolerans (75 gr) Testi Sırasında Saptanan Maternal Hipoglisemi ile Maternal-Neonatal Sonuçların İlişkisi: Vaka-Kontrol Çalışması

Emine Öztürk, Şükrü Yıldız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul

Amaç: Çalışmamızın amacı gebelik sürecinde uygulanan 75 gr Oral Glukoz Testi (OGT) sırasında gelişen maternal hipogiseminin obstetrik ve neonatal sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Bu vaka-kontrol çalışmasında, Ocak 2015 ve Aralık 2018 tarihleri arasında üçüncü basamak sağlık merkezinde takip edilmiş hastaların verileri analiz edildi. 24- 28 gebelik haftaları sırasında gestasyonel diabet taraması amaçlı 75 gr OGT uygulandı. Bir saat kan glukoz düzeyi 90 mg/dl (Düşük GT) saptanan gebeler yaş, vücut kitle indeksi, gravide, parite ve gestasyonel haftalarına göre normoglisemik hastalar ile eşleştirildi. Obstetrik ve neonatal sonuçlar değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 1249 gebenin 62’si (%4,9) düşük GT grubunda değerlendirildi. Yenidoğan yoğun bakım internasyonu düşük GT grubunda 3,48 oranında artış gösterdi (güven aralığı: 1,05-11,47, p=0,04). İki grup arasında preeklampsi, erken doğum, doğum ağırlığı, gebelik sürecinde kilo alımı, 5. dakika Apgar skoru, gestasyonel yaşa göre düşük doğum ağırlığı açısından anlamlı bir fark saptanmadı.
Sonuç: Düşük 75 gr GTT artmış yenidoğan yoğun bakım internasyonu ile ilişkili olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diabet, hipoglisemi, perinatal sonuçlar, gebelik sonuçları

Emine Öztürk, Şükrü Yıldız. The Association Between Maternal Hypoglycemia on the 75 g Glucose Tolerance Test and Maternal-Neonatal Outcomes: A Matched Case Control Study. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 162-168

Corresponding Author: Şükrü Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale