E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Investigating of Acute and Chronic Effects of Oxaliplatin on Rat Ocular Tissues [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 265-272 | DOI: 10.5222/terh.2019.48295

Investigating of Acute and Chronic Effects of Oxaliplatin on Rat Ocular Tissues

Ayse Ipek Akyuz Unsal1, Fadime Kahyaoglu2, Ismail Saygın3, Ozlem Yersal4, Buket Demirci5
1Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
2Department of Embryology and Histology, Faculty of Medicine, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey
3Department Medical Pathology, Faculty of Medicine, Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey
4Department of Medical Oncology, Faculty of Medicine, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
5Department of Medical Pharmacology, Faculty of Medicine, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

INTRODUCTION: Visual disturbances have been previously published during a cancer treatment with oxaliplatin (OXA) in some of case reports. This study investigates the ocular toxicity of OXA on rat eye tissues by using histopathological staining. Additionally, the reversibility of findings, if there is any, were assessed with waiting periods.
METHODS: 6-8 months old rats have been separated in five groups. Acute OXA treatment (4 mg/kg) has been administered to the 1st, 3rd and 5th days; consequently, the eye samples obtained at day 7th and 14th days of the study. Chronic OXA treatment (4 mg/kg) has been administered for 4 weeks (two days of week); the rats sacrificed 28thday and following 21st days of the completing administration of drug. One group was used as a control.
RESULTS: The most striking irreversible-features of OXA treatment were endothelial polypoid proliferation of the vessel, neo-vascularisation of cornea, capillarisation of optic nerve and at some degree, degeneration of retinal nerve fibre layer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: OXA treatment could be responsible for sight threatening side effects by influencing different parts of the ophthalmic system; therefore, oncologist and ophthalmologists should keep in mind the irreversibl-ophthalmic adverse effects of OXA treatment in oncology patients.

Keywords: Hayvan çalışması, Oftalmoloji, Onkoloji, Akılcı ilaç kullanımı

Akut ve Kronik Oksaliplatin Uygulamasının Sıçan Göz Dokuları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Ayse Ipek Akyuz Unsal1, Fadime Kahyaoglu2, Ismail Saygın3, Ozlem Yersal4, Buket Demirci5
1Aydın Adnan Menderes Universitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Aydın
2Manisa Celal Bayar Universitesi, Tıp Fakültesi, Embriyoloji ve Histoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon
4Aydın Adnan Menderes Universitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı, Aydın
5Aydın Adnan Menderes Universitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Oksaliplatin (OKSA) ile yapılan kanser tedavileri sırasında görme bozuklukları birkaç vaka sunumunda bildirilmiştir. Bu çalışma histopatolojik boyama kullanarak sıçan göz dokularında oksaliplatinin göz toksisitesini araştırmaktadır. İlave olarak, eğer bir bulgu varsa, bulguların geri dönüşümlü olup olmadığı da bekleme süres iolan gruplarda değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 6-8 aylık sıçanlar beş gruba ayrıldı. Akut OKSA tedavisi (4 mg/kg) 1., 3. ve 5. günlerde verildi; sonrasında, göz dokuları 7. ve 14. günde elde edildi. Kronik OKSA tedavisi (4 mg/kg), 4 hafta boyunca (hafta da 2 gün) uygulandı; sıçanlar 28. günde ve ilaç uygulamasının sonlandırılmasını takiben 21 gün beklenerek kesildi. Bir grup kontrol olarak kullanıldı.
BULGULAR: OKSA tedavisinin en göze çarpan geri-dönüşümsüz bulguları, damar endotelinde polipoid proliferasyon, korneada yeni damar oluşumu, optic sinir kapillerlerinde artış ve retinal sinir fibril tabakasında farklı derecelerde dejenerasyondu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: OKSA tedavisi oftalmik sistemin farklı bölümlerini etkileyerek görmeyi tehtid eden yan etkilerden sorumlu olabilir; bu nedenle, onkolojist ve oftalmolojist OKSA ile tedavi edilen onkoloji hastalarında geri-dönüşümsüz oftalmik yan etkiler olabileceğini akılda bulundurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Animal study, Ophthalmology, Oncology, Rational Drug Use

Ayse Ipek Akyuz Unsal, Fadime Kahyaoglu, Ismail Saygın, Ozlem Yersal, Buket Demirci. Investigating of Acute and Chronic Effects of Oxaliplatin on Rat Ocular Tissues. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 265-272

Corresponding Author: Buket Demirci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale