E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Role of Allergen Sensitivity on Pityriasis Alba [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 261-265 | DOI: 10.5222/terh.2021.48751

The Role of Allergen Sensitivity on Pityriasis Alba

Emine Ece Özdoğru1, Melis Gönülal2
1Department of pediatric allergy, immunology, and pulmonology, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Dermatology, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Objective: Pityriasis alba is mostly seen in individuals with a history of atopy, although it may occur in non-atopic individuals. Despite many hypothesis, no certain etiologic factor for pitryriasis alba has been determined. We aimed to investigate the roles of environmental factors, inhalant and food allergy sensitization in its etiopathogenesis.
Methods: We noted patients’ and controls’ age, gender, education level of parents, xerosis, hand soap type, bathing frequency, bath water temperature, wind condition in the location, using sun screen cream, sun exposure time, results of inhalant allergen and food allergen testing. Inhalant allergy test was carried out through a skin prick test for children older than two years, and a food allergy test was carried out through prick to prick test for children of all ages.
Results: The findings showed that there were significant relationships between pityriasis alba and xerosis, inhalant allergen sensitization (p<0.0001, p=0.009, respectively).
Conclusion: We conclude that xerosis and inhalant allergen sensitization are associated with pityriasis alba. Therefore, we think that clinicians should suggest moisturizers to patients with pityriasis alba and make their inhalant allergy tests in clinical follow-up of patients.

Keywords: pityriasis alba, inhalant allergen sensitization, xerosis

Alerjen Duyarlılığının Pitiriazis Alba Üzerindeki Rolü

Emine Ece Özdoğru1, Melis Gönülal2
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmunoloji ve Alerji Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim dalı, İzmir

Amaç: Pitiriazis alba atopik olmayan bireylerde görülebilmesine rağmen çoğunlukla atopi öyküsü olan kişilerde görülmektedir. Birçok hipoteze rağmen pitiriazis albanın kesin etyolojisi tanımlanmamıştır. Çalışmamızda çevresel faktörlerin, inhalan ve besin alerjisi sensitizasyonunun pitiriazis alba üzerindeki rollerini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Hastaların ve kontrollerin yaş, cinsiyet, ebeveyn eğitim düzeyi, kserozis durumu, el sabunu tipi, banyo sıklığı, banyo suyu sıcaklığı, ikamet edilen yerin rüzgar durumu, güneş kremi kullanımı, güneş maruziyet süresi, inhalan ve besin alerjisi test sonuçları not edildi. İnhalan alerji testi 2 yaş üzeri çocuklar için deri prick test aracılığıyla, besin alerji testi tüm yaş gruplarına prick to prick test aracılığıyla yapıldı.
Bulgular: Sonuçlar, pitiriazis alba ile kserozis ve inhalan alerjen duyarlılığı arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir (sırasıyla p<0,0001, p=0,009).
Sonuç: Kserozis ve inhalan alerjen duyarlılığının pitiriazis alba ile ilişkili olduğu sonucuna varıyoruz. Bu nedenle, klinisyenlerin pitiriazis alba tanılı hastalara nemlendirici önermeleri ve klinik izlemlerinde hastaların inhalan alerji duyarlılıklarına yönelik testlerini yapmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: pitiriazis alba, inhalan alerjen duyarlılığı, kserozis

Emine Ece Özdoğru, Melis Gönülal. The Role of Allergen Sensitivity on Pityriasis Alba. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 261-265

Corresponding Author: Emine Ece Özdoğru, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale