E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Plasma Homocystein Levels in Acute Coronary Syndrome Patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 91-96 | DOI: 10.5222/terh.2002.48802

Plasma Homocystein Levels in Acute Coronary Syndrome Patients

Cenk Demirci1, Mert Özbakkaloğlu1, Ali Yıldırım1, Tolga Çakmak1, Coşkun Yavuzgil1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, 1. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

Aim: Traditional risk factors for atherosclerotic cardiovascular diseases (family history, gender, hypertension, dyslipidemia, diabetes, smoking, central obesity) which are well defined in the past three decades are not satisfactory to define the high ineidence of coronary arterial disease. New evidences emphasize that homocystein may play an important role in the cardiovascular risk puzzle. Elevated plasma levels of this amino acid can increase the risk of cardiovascular disease. The mechanisms of this risk elevation have not been clearly iden tified yet. Methods: In this study, 20 patients with Acute Coronary Syndrome (ACS) and 20 healthy controls were investigated. Mean plasma homocystein values of the groups were compared. Both of the groups were subgrouped and analyzed by smoking habitus and gender. Results: In our study, patient group had higher plasma homocystein levels than the control group but no statistically significant difference was obtained (p>0.05). In the patient group, smokers had significantly higher levels (p<0,05). Conclusion: Many clinicians believe that hyperhomocyteinemia is a risk factor for atherosclerosis. Case control studies and some meta analysis trials showed that, high plasma homocystein levels is a good predictor of coronary heart disease. However, there is no clear evidence that decreasing of hyperhomosyteinemia is beneficial in primary and prevention. This conflict may be solved when the ongoing trials will give us new data on the subject.

Keywords: Homocysteine, atherosclerosis, acute coronary syndrome

Akut Koroner Sendrom'lu Hastalarda Plazma Homosistein Düzeyleri

Cenk Demirci1, Mert Özbakkaloğlu1, Ali Yıldırım1, Tolga Çakmak1, Coşkun Yavuzgil1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, 1. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

Amaç: Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık geleneksel risk faktörleri (ailevi yatkınlık, cinsiyet, hipertansiyon, dislipidemi, diyabet, obesite, sigara kullanımı) koroner arter hastalığının yüksek sıklığını tamamen açıklayamamaktadır. Yeni kanıtlar kardiyovasküler risk bulmacasında plazma homosistein düzeyinin yüksek olmasının önemli bir role sahip olabileceğini göstermektedir. Çalışmamızda Akut Koroner Sendrom (AKS) tanısı almış hastalarda plazma homosistein düzeylerinin yüksek olup olmadığı araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmamıza AKS teşhisi alan 20 hasta ve 20 sağlıklı birey dahil edildi. Tüm olguların plazma homosistein düzeyleri ölçülerek, hasta ve sağlıklı birey grupları arasında istatistiksel farklılık olup olmadığı araştırıldı. Ayrıca kontrol ve hasta grupları cinsiyet ve sigara içimi gözönüne alınarak alt gruplara ayrılarak plazma homosistein düzeyleri yönünden istatistiksel olarak analiz edildiler. Bulgular: Çalışmamızda, AKS tanısı almış 20 hastanın plazma homosistein düzeyleri kontrol grubundan yüksek bulundu ancak istatiksel anlamlılıkta fark bulunamadı (p>0.05). Kontrol grubu ve hasta grubu sigara alışkanlıklarına göre alt gruplara ayrılarak homosistein düzeyleri karşılaştırıldı. Hasta grubunda sigara içen olguların plazma homosistein düzeyleri içmeyeniere göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç: Olgu - kontrol çalışmaları ve bazı meta-analizler yüksek plazma homosistein düzeylerinin koroner arter hastalığı için risk faktörü olduğunu bildirmektedir. Bizim çalışmamızda da hasta ve kontrol grubu homosistein düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Ancak devam eden, uzun süreli primer ve sekonder korunma çalışmalarının sonuçları ile açığa kavuşabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Homosistein, ateroskleroz, akut koroner sendrom

Cenk Demirci, Mert Özbakkaloğlu, Ali Yıldırım, Tolga Çakmak, Coşkun Yavuzgil. Plasma Homocystein Levels in Acute Coronary Syndrome Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 91-96
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale