E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Conservatiye Treatment Of Postappendectomy Intraabdominal Abscess [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 129-133 | DOI: 10.5222/terh.2008.48992

Conservatiye Treatment Of Postappendectomy Intraabdominal Abscess

Tunç Özdemir1, Mehmet Can1, Mustafa Eres1, Ahmet Arıkan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İZMİR

AIM: The authors carried out a standard protocol to show the value of nonoperative modalities in postappendectormy abdominal abscess. Forty patients with abdominal abscess after appendectomy were determined results are evaluated. MATERIAL AND METHOD: The patients evaluated as presumed appendicitis were operated between January 2000 and December 2007. Preoperative antibiotic regimen was consisted from ampicillin and gentamycin. Patients with complicated by postappendectormy intraabdominal abscess were received triple antibiotics (ampicillin-sulbactam, aminoglycoside and metranidazole). Common findings of abscess are fever, intolerance of diet, abdominal discomfort and lengthening of the hospitalization. Management included intravenous administration of antibiotics effective against both aerobes and anaerobes, and follow up with serial sonographic studies. FINDINGS: Between January 2000 and December 2007 1258 appendectomies were performed. The 463 of them were perforated appendicitis. Of remaining 795 patients, 749 were acute appendicitis. Appendixes of 46 patients were normal. Among 1258 patients, 40 of them were complicated with postoperative intraabdominal abscess. In all but two patients with intraabdominal abscess medical treatment was enough. Thirty-eight patients responded favorably to antibiotic treatment without any drainage procedure, with gradual shrinkage and collapse of abscess cavity. CONCLUSION: In pediatric population, intraabdominal abscess after appendectomy can be managed conservatively with the authors' current protocol. Intravenous administration of triple antibiotics, follow up with serial sonographic studies are majör components of nonoperative management.

Keywords: Appendectomy, Intraabdominal abscess, Surgical complication

Apendektomi Sonrası Gelişen Karın içi Apselerde Antibiyotik Tedavisi

Tunç Özdemir1, Mehmet Can1, Mustafa Eres1, Ahmet Arıkan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İZMİR

AMAÇ: Apendektomi sonrası gelişen karın içi apseyi cerrahisiz tedavinin başarı düzeyini ortaya koymak için bir protokol uygulanmıştır. Apendektomi sonrası karın içi apse gelişen 40 hastada sonuçlar değerlendirildi. GEREÇ VE YÖNTEM: Hastalar, apandisit ön tanısı ile Ocak 2000 ile Aralık 2007 tarihleri arasında ameliyat edilmişlerdir. Hastaların tümüne ameliyat öncesi ampisilin ve gentamisin başlanmıştır. Apendektomi sonrası karın içi apse gelişen hastalar üçlü antibiyoterapi alımışlardır. Apsenin ortak bulguları ateş, beslenememe, karında rahatsızlık hissi ve hastanede kalış süresinin uzamasıdır. Bu hastalara aerop ve anaerop patojenlere etkili intravenöz antibiyoterapi başlanmış, apseler ultrasonografik ölçümlerle izlenmiştir. BULGULAR: Ocak 2000 ile Aralık 2007 tarihleri arasında 1258 apendektomi yapılmıştır. Bunların 463'ü perforedir. Kalan 795 hastadan 749'unda akut veya fiegmonöz apandisit saptanmıştır. Kırkaltı hastada apendiks normal çıkmıştır. Apendektomi yapılan hastaların 40'ında karın içi apse gelişmiştir. İki hasta dışında bu hastaların tümü antibiyotikle tedavi edilmişlerdir. Otuz sekiz hasta herhangi, bir girişim gerekmeksizin tedaviye iyi bir şekilde yanıt vermiş, apselerde küçülme ve büzüşme saptanmıştır. SONUÇ: Çocukluk çağında apendektomi sonrası gelişen karın içi apseler, antibiyotik ile tedavi edilebilir. İntravenöz antibiyoterapi ve apsenin ultrasonografık olarak izlemi çoğu olguda (%95) yeterli olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Appendektomi, Cerrahi komplikasyon, Karın içi apse

Tunç Özdemir, Mehmet Can, Mustafa Eres, Ahmet Arıkan. Conservatiye Treatment Of Postappendectomy Intraabdominal Abscess. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 129-133
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale