E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Evaluation of Radiation Knowledge of Non-Medical Doctor Staffs in Orthopaedics and Traumatology Operation Theatre [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 41-45 | DOI: 10.5222/terh.2021.50103

Evaluation of Radiation Knowledge of Non-Medical Doctor Staffs in Orthopaedics and Traumatology Operation Theatre

Can Doruk Basa1, İsmail Eralp Kaçmaz1, Vadym Zhamilov1, Ayfer Gider3, Hüseyin Gökhan Karahan2, Hüseyin Kaya4, Ali Reisoğlu1, Haluk Agus1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir
2Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences, Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir
3University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir
4Department of Orthopaedics and Traumatology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir

Objective: The aim of this study was the determine educational status, anxiety, the use of prevention methods and their knowledge level of nurses, operation theatre staffs and technicians about radiation.
Methods: This study is a cross-sectional descriptive survey. The universe of our study consists of non-medical doctor staffs (nurses, technicians and operating theatre personnel) of one university and two training and research hospitals in İzmir. The sample selection was not made in our study and the personnels who accepted to participate in the study constituted the sample of the study (n=97). This was a survey of 21 questions. The survey includes participants’ demographical datas, protection type from radiation, anxiety about radiation, knowledge about radiation and education level about radiation. SPSS v21.0 were used for statistical analysis.
Results: In our study, 97 participants completed the questionnaire. 51 of the participants were female (52.6%) and 46 were male (47.4%). Forty-one (42.3%) of the participants were 9 health technician (9.3%), 20 (20.6%) anesthesia technicians and 27 (27.8%) operating theatre staffs. It was found that 85 (87.6%) of the participants had operations requiring fluoroscopy in the operating room. It was learned that 29 (29.9%) participants answered the question examining the knowledge about radiation and 38 (39.2%) were educated about radiation safety. When the relationship between the participants’ answers to the question examining the knowledge about radiation and the educational level about radiation was examined, a statistically significant relationship was found between them (p=0.043).
Conclusion: It was thought that non-medical doctor employees in the orthopedics and traumatology operating theatre had a high level of anxiety about radiation, had insufficient knowledge, and that training on radiation should be repeated periodically.

Keywords: Radiation, education, knowledge, operation theatre, orthopaedics and traumatology

Ortopedi ve Travmatoloji Ameliyathanelerinde Hekim Dışı Çalışanların Radyasyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Can Doruk Basa1, İsmail Eralp Kaçmaz1, Vadym Zhamilov1, Ayfer Gider3, Hüseyin Gökhan Karahan2, Hüseyin Kaya4, Ali Reisoğlu1, Haluk Agus1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı, İzmir

Amaç: Çalışmamızın amacı, ortopedi ameliyat odasında çalışan hekim dışı hemşire, teknisyen ve ameliyat odası personellerinin radyasyon konusundaki kaygıları, eğitim durumları, korunma yöntemlerinin kullanımlarını ve bilgi düzeylerini ortaya koymaktır.
Yöntem: Çalışmamız kesitsel tanımlayıcı anket çalışmasıdır. Çalışmamızın evrenini İzmir ilindeki biri üniversite ikisi eğitim araştırma hastanesinin hekim dışı çalışanları (hemşire, teknisyen ve ameliyat odası personeli) oluşturmaktadır. Çalışmamızda, örneklem seçimine gidilmemiş olup, araştırmaya katılmayı kabul eden çalışanlar çalışmanın örneklemini oluşturmuştur (n=97). Çalışmaya katılmayı kabul eden örneklem grubuna uygulanan 21 soruluk ankette katılımcılardan demografik verilerinin yanı sıra çalıştıkları ameliyat odasında yapılan ameliyatları, radyasyon için aldıkları önlemleri, radyasyon konusunda kaygıları, bilgi düzeyleri ve radyasyon eğitim düzeylerini sorgulayan soruları yanıtlamaları istendi. Alınan yanıtların istatistiksel analizi SPSS v.22 ile yapıldı.
Bulgular: Çalışmamızda 97 katılımcı anket doldurdu. Katılımcıların 51’i kadın (%52,6), 46’sı erkek (%47,4) idi. Katılımcıların 41’i (%42,3) hemşire, 9’u sağlık teknisyeni (%9,3), 20’si (%20,6) anestezi teknisyeni, 27’si de (%27,8) ameliyat odası personeli olduğu saptandı. Katılımcıların 85’inin (%87,6) çalıştıkları ameliyat odasında skopi kullanımı gerektiren ameliyatların yapıldığı saptandı. Radyasyon konusundaki bilgiyi sorgulayan soruya 29’u (%29,9) doğru yanıt verdiği, 38’inin (%39,2) radyasyon konusunda eğitim aldığı öğrenildi. Katılımcıların radyasyon konusundaki bilgiyi sorgulayan soruya verdikleri yanıt ile radyasyon eğitim durumları arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı (p=0,043)
Sonuç: Ortopedi ve travmatoloji ameliyat odasındaki doktor dışı çalışanların radyasyon konusundaki kaygılarının fazla, bilgilerinin yetersiz olduğu, radyasyon konusundaki eğitimlerin periyodik olarak yinelenmesi gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Radyasyon, eğitim, skopi, ameliyathane, ortopedi ve travmatoloji

Can Doruk Basa, İsmail Eralp Kaçmaz, Vadym Zhamilov, Ayfer Gider, Hüseyin Gökhan Karahan, Hüseyin Kaya, Ali Reisoğlu, Haluk Agus. Evaluation of Radiation Knowledge of Non-Medical Doctor Staffs in Orthopaedics and Traumatology Operation Theatre. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 41-45

Corresponding Author: Can Doruk Basa, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale