E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Vascular Ring as a Rare Cause of Bronchiectasis in an Adolescent Patient [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 283-287 | DOI: 10.5222/terh.2021.50480

Vascular Ring as a Rare Cause of Bronchiectasis in an Adolescent Patient

Tuba Tuncel1, Özlem Sancaklı2, Ulas Karadas2, Mehmet Bozkurt3, Baran Uğurlu4, Emine Ece Ozdogru2
1Izmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Immunology,
2Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatrics
3Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Radiology
4Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery

Vascular rings are congenital anomalies of the aortic arch that can cause compression of the trachea and/or
esophagus. The compression of the trachea can cause stridor, recurrent respiratory infections, chronic cough/
wheezing, the compression of the esophagus can cause dysphagia, feeding difficulties and/or vomiting.
Bronchiectasis is a structural disorder that progresses with bronchial dilatation and distortion and causes chronic
lung disease. While the most common causes of bronchiectasis are cystic fibrosis and lung infections, congenital
anomalies are rare.
A 17-year-old girl admitted with a complaint of persistent cough with sputum. It was learned that the patient had
recurrent lung infections since infancy. Computed tomography of thorax revealed that bronchiectasis is at upper
and middle lobes of the right lung and lower lobe of the left lung and the aberrant subclavian artery the right in
the posterior of the esophagus and the trachea. The diagnostic investigations, which for the other causes of
bronchiectasis, were normal and, she was operated for a vascular ring.
The patient is presented as interesting because it has a congenital anomaly, which is a rare cause of bronchiectasis
and is diagnosed in the adolescent period.

Keywords: Adolescent, Bronchiectasis, Vascular ring

Adolesan Hastada Bronşektazinin Ender Bir Nedeni Olarak Vasküler Ring

Tuba Tuncel1, Özlem Sancaklı2, Ulas Karadas2, Mehmet Bozkurt3, Baran Uğurlu4, Emine Ece Ozdogru2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Alerji- İmmunoloji Bilim Dalı
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Klinikleri
3İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Vasküler ringler, trakea ve/veya özofagus basısına neden olan arkus aortanın konjenital anomalileridir. Vasküler
ringlerin neden olduğu trakea basısı stridor, tekrarlayan akciğer infeksiyonları, kronik öksürük ve hışıltı, özefagus
basısı ise disfaji, beslenme zorlukları ve kusmaya neden olmaktadır. Bronşektazi, bronşial yapıda dilatasyon ve
distorsiyon ile seyreden ve kronik akciğer hastalığına yol açan bir yapısal bozukluktur. Bronşektazinin en sık nedenleri
kistik fibrozis ve geçirilmiş akciğer infeksiyonları iken konjenital anomaliler ender rastlanan nedenler arasındadır.
Bu makalede, bronşektazisi olan ve vasküler ring tanısı alan bir olgu sunuldu.
On yedi yaşında kız hasta, sürekli balgamlı öksürük yakınması ile başvurdu. Hastanın sütçocukluğu döneminden
itibaren akciğer infeksiyonları olduğu öğrenildi. Hastanın çekilen Toraks BT’sinde sağ akciğer üst lob ve orta lobda
ve sol akciğer alt lobda bronşektazi, özefagus ve trakeanın posteriorunda sağa doğru ilerleyen aberan subklavyen
arter görüldü. Bronşektazinin diğer nedenleri açısından yapılan tetkikleri normal olan hasta vasküler ring nedeniyle
opere edildi.
Hasta, bronşektazinin ender bir nedeni olan konjenital anomalisi olması ve adolesan dönemde tanı alması nedeniyle
ilginç bulunarak sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Bronşektazi, Vasküler ring

Tuba Tuncel, Özlem Sancaklı, Ulas Karadas, Mehmet Bozkurt, Baran Uğurlu, Emine Ece Ozdogru. Vascular Ring as a Rare Cause of Bronchiectasis in an Adolescent Patient. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 283-287

Corresponding Author: Tuba Tuncel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale