E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Determination of Anxiety and Comfort Levels of Patients Who Underwent Fiberoptic Bronchoscopy: A Cross-sectional Study [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 46-52 | DOI: 10.5222/terh.2021.52385

Determination of Anxiety and Comfort Levels of Patients Who Underwent Fiberoptic Bronchoscopy: A Cross-sectional Study

Ayla Demırtaş1, Tülay Başak2, Emine Sezgünsay3
1University of Health Sciences Gulhane Faculty of Nursing, Department of Medical Nursing
2University of Health Sciences Gulhane Faculty of Nursing, Department of Fundametals of Nursing
3University of Health Sciences Gulhane Teaching and Research Hospital

Objective: The aim of this study was to determine the anxiety and comfort levels of outpatients who underwent fiberoptic bronchoscopy.
Method: This cross-sectional study was performed between January-December 2018 in a bronchoscopy unit of a Training and Research Hospital in Ankara. A total of 173 patients who underwent bronchoscopy for the first time were included in the study by purposeful sampling method. The data were obtained by using ”Personal Information Form”, “State Trait Anxiety Inventory (STAI-I)” and Perianesthesia Comfort Scale (PACS)”. The Personal Information Form and the STAI-I were filled out before the bronchoscopy and the PACS after the bronchoscopy procedures by face-to-face interviews.
Results: Study population with a mean age of 54.68±16.64 years consisted mostly (72.8%) of male patients. In the present study, mean STAI-I, and PACS scores of the patients were 43.51±5.67, and 5.20±0.43 points, respectively. Mean STAI-I scores of female, and male participants were 41.93±5.73 and 44.06±5.56 points, respectively with a statistically significant intergroup difference (p=0.03). The PACS scores of female, and male participants were 4.99±0.57 and 5.24±0.37 points, respectively with a statistically significant intergroup difference (p=0.001). After the procedure, choking, cough and sore throat were the most common symptoms.
Conclusion: It was determined that patients who underwent bronchoscopy had generally experienced anxiety but their comfort was good. Male patients had more anxiety, but female patients had lower levels of comfort. To reduce the level of anxiety due to bronchoscopy; nursing interventions should be planned according to the individual characteristics of the patients.

Keywords: Bronchoscopy, Anxiety, Comfort

Fiberoptik Bronkoskopi Olan Hastaların Anksiyete ve Konfor Düzeylerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Ayla Demırtaş1, Tülay Başak2, Emine Sezgünsay3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Bu çalışma, fiberoptik bronkoskopi işlemi uygulanan ayaktan hastaların, işleme yönelik anksiyete ve konfor düzeylerini belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Bu çalışma kesitsel olarak tasarlanmış olup, Ocak-Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara’da bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinin bronkoskopi ünitesinde yapılmıştır. Çalışmaya ilk kez bronkoskopi işlemi yapılacak olan 173 hasta amaçlı örneklem yöntemi ile alınmıştır. Çalışmada veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Durumluk Anksiyete Envanteri (STAI-I)” ve “Perianestezi Konfor Ölçeği (PAKÖ)” kullanılarak elde edilmiştir. Bronkoskopi işlem öncesi; Kişisel Bilgi Formu ve STAI-I, işlem sonrasında PAKÖ hastalarla yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur.
Bulgular: Çalışma kapsamına alınan hastaların %72,8’i erkek ve yaş ortalaması 54,68±16,64’tür. Çalışmamızda, hastaların STAI-I puan ortalaması 43,51±5,67 ve PAKÖ puan ortalaması 5,20±0,43’tür. STAI-I puanı kadınlarda 41,93±5,73, erkeklerde 44,06±5,56 olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,03). Kadınlarda PAKÖ puanı 4,99±0,57, erkeklerde 5,24±0,37 olup, PAKÖ puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,001). İşlem sonrası hastalarda en çok boğulma hissi, öksürük ve boğaz ağrısı görüldüğü saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmada, bronkoskopi uygulanan hastaların genel olarak ankiyete yaşadıkları ve konforlarının iyi olduğu belirlenmiştir. Erkek hastaların daha fazla anksiyete yaşadıkları, ancak kadın hastaların konfor düzeyinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Bronkoskopi işlemine bağlı anksiyete düzeyini azaltmak için; hastaların bireysel özelliklerine göre hemşirelik girişimleri planlamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, Anksiyete, Konfor

Ayla Demırtaş, Tülay Başak, Emine Sezgünsay. Determination of Anxiety and Comfort Levels of Patients Who Underwent Fiberoptic Bronchoscopy: A Cross-sectional Study. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 46-52

Corresponding Author: Tülay Başak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale