E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Immunohematological Treatments in COVID-19 Patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 168-172 | DOI: 10.5222/terh.2020.53386

Immunohematological Treatments in COVID-19 Patients

Cengiz Ceylan1, Şükran Köse2
1Department Of Internal Medicine, University Of Health Science, Tepecik Education And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Infectious Disease And Clinical Microbiolgy,university Of Health Science, Tepecik Education And Research Hospital, İzmir, Turkey

Coronavirus 2019 disease (COVID-2019), which is triggered by acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), now continues widely as a pandemic. The virus was first detected in Wuhan, China in December 2019, and is known to have caused more than 27 000 deaths in 199 countries and more than 27,000 by the end of March 2020. Symptoms can be mostly mild but it may be in severe cases leading to widespread lung involvement and causing cytokine storms. Anti-viral and anti-HIV drugs, which are among the treatment options in severe clinical condition with diffuse lung involvement, may be beneficial but their effectiveness is not satisfactory. In patients who develop COVID-19 pneumonia and cytokine storm, different treatments are needed to improve symptoms and reduce mortality. In this article, besides anti-viral therapies, information on the mechanism and application of convalescent plasma (CP), immunoglobulin, IL-6 blockers and mesenchymal stem cell therapies, which may be useful in patients with COVID-19, will be presented.

Keywords: COVID-19, Convalescent plasma, immuno-hematological treatments

COVID-19 Hastalarında İmmün-Hematolojik Tedaviler

Cengiz Ceylan1, Şükran Köse2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İzmir

Günümüzde tüm dünyada akut respiratuvar sendrom koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) tarafından tetiklenen koronavirüs 2019 hastalığı (COVID-2019) yaygın bir şekilde pandemi olarak devam etmektedir. Virüs ilk olarak Çin’ in Wuhan kentinde 2019 aralık ayında tespit edilmiş olup, mart 2020 sonunda 199 ülkede ve 27 000 den fazla ölüme neden olduğu bilinmektedir. Semptomlar çoğunlukla hafif olabilir, ancak ciddi vakalarda akciğer tutulumuna ve sitokin fırtınalarına neden olabilir. Yaygın akciğer tutulumu ile seyirli ağır klinik durumda tedavi seçeneklerinden olan anti-viral ve anti-HIV ilaçlar faydalı olabilmekte ancak etkinlikleri memnun edici değildir. COVID-19 pnömonisi ve sitokin fırtınası gelişen hastalarda semptomları düzeltici, mortaliteyi azaltıcı farklı tedavilere gereksinim mevcuttur. Bu makalede anti-viral tedaviler dışında COVID-19 hastalarında faydalı olabilecek konvelasan plazma (KP), immunglobulin, IL-6 blokörlerinin ve mezenkimal kök hücre tedavilerinin etki mekanizması, uygulanışı ile ilgili bilgilere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Konvelasan plazma, immun- hematolojik tedavi

Cengiz Ceylan, Şükran Köse. Immunohematological Treatments in COVID-19 Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 168-172

Corresponding Author: Cengiz Ceylan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale