E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Our Preferred Method of Anesthesia in Preterm Infants Undergoing Laser Therapy For Retinopathy of Prematurity [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 134-139 | DOI: 10.5222/terh.2008.54289

Our Preferred Method of Anesthesia in Preterm Infants Undergoing Laser Therapy For Retinopathy of Prematurity

Yücel Karaman1, Gamze Men2, Ekrem Talay2, Esra Özer3, Yalçın Güvenli1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, İzmir

AIM: Complex anesthesia techniques may be needed during surgical procedures in premature infants due to the increased risks involved in general anesthesia. The aim of the study is to evaluat retrospectively our experiences about anesthesia techniques used in preterm infants during indirect laser treatment for retinopathy of prematurity (ROP). MATERIALS AND METHODS: We reviewed the medical records of 35 infants who undenvent laser therapy for ROP in our hospital between October 2006 and June 2008. RESULTS: Preoperatively, during the postnatal period 23 (65.7%) infants suffered from respiratory distress syndrome (RDS), 15 (42.8%) and 25 (71.4%) infants had apnea and needed mechanical ventilation respectively. During laser surgery for ROP, all babies received general anesthesia with tracheal intubation. Postoperatively 9 (25.7%) infants needed mechanical ventilation and were observed in neonatal intensive care unit. Ten (28.5%) infants had apnea, 5 (14%) had cxygen desaturation, 1 (2.8%) had seizures and 1 (2.8%) had bradicardia. Fourteen (87.5%) babies with postoperative complications had bodyweights of under 2500g, and 12 (75%) of them had a shorter postconceptual age than 36 weeks postconceptual ages less than 36 weeks respectively at the time of the surgical procedure. CONCLUSION: The most preferred method of anesthesia in our clinic was general anesthesia with tracheal intubation for laser surgery in preterm infants with ROP. Because a high rate of complications was observed in infants weighing less than 2500g and in infants younger than 36 weeks of postconceptual age, intensive care is crucial during and after the operation.

Keywords: General Anaesthesia, Laser, Prematurity, Photocoagulation, Retinopathy

Retinopatili Prema Türelerde Lazer Fotokoagülasyonu Uygularken Anestezi Seçimi: Geriye Dönük Değerlendirme

Yücel Karaman1, Gamze Men2, Ekrem Talay2, Esra Özer3, Yalçın Güvenli1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, İzmir

AMAÇ: Retinopatili prematürelerde lazer fotokoagülasyonu sırasında gerekli olan anestezi uygulaması yüksel yaşamsal riskler nedeniyle özellik gerektirmektedir. Bu çalışmada; prematüre retinopatisi nedeniyle genel anestezi uygulanan olgulardaki deneyimlerimizin geriye dönük incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ekim 2006 - Haziran 2008 dönemleri arasında lazer fotokoagülasyon uygulanan 35 retinopatili prematürenin klinik dosyaları, anestezi ve postoperatif izlem formları incelenerek geriye dönük değerlendirildi. BULGULAR: Preoperatif dönemde olguların 23'ünde (%65.7) respiratuar distres sendromu (RDS) bulunduğu, 15'inin (%42.8) preoperatif apne nedeniyle ventilatör tedavisi gördüğü ve 25'inin de (%71.4) solunum güçlüğü nedeniyle oksijen tedavisi aldığı, olguların tümüne endotrakeal intübasyon ile genel anestezi uygulandığı ve 9 olgunun (%25.7) intübe olarak yoğun bakıma alındığı saptanmıştır. Postoperatif dönemde 10 olguda (%28.5) erken dönemde apne, 5'inde (%14) solunum yetersizliğine bağlı desatürasyon (oksijen satürasyonunda düşme), 1 'inde (%2.8) konvülziyon ve 1 'inde de (%2.8) bradiaritmi ile karşılaşılmıştır. Komplikasyon gelişen prematüre bebeklerin 14'ünün (%87.5) operasyon sırasındaki vücut ağırlıklarının 2500 gramın altında olduğu ve 12'sinin de (%75) doğum öncesi yaşlarının 36 haftadan düşük olduğu görülmüştür. SONUÇ: Hastanemizde lazer fotokoagülasyonu gereken retinopatili prematürelerde genel anestezi için endotrakeal intübasyonun tercih edildiği saptandı. Doğum öncesi yaşı 36 haftadan kısa ve operasyon sırasındaki ağırlığı 2500 gramın altında olan bebeklerde postoperatif komplikasyonların daha yüksek oranda görülmesi (%75-%85.5) gerek intraoperatif ve gerekse postoperatif yoğun bakım koşullarının yaşamsal önemi vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fotokoagulasyon, Genel anestezi, Lazer, Prematüre, Retinopati

Yücel Karaman, Gamze Men, Ekrem Talay, Esra Özer, Yalçın Güvenli. Our Preferred Method of Anesthesia in Preterm Infants Undergoing Laser Therapy For Retinopathy of Prematurity. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 134-139
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale