E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Anxiety Levels of Children During Electrophysiological Study [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 97-102 | DOI: 10.5222/terh.2021.57778

Anxiety Levels of Children During Electrophysiological Study

Tülay Demircan1, Gonca Özyurt2, Baris Guven1, Kayı Eliaçık3, Nazmi Narin4, Cem Karadeniz4
1Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Cardiology, Izmir/Turkey
2İzmir Katip Çelebi University, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Izmir/Turkey
3Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatri, Izmir/Turkey
4Katip Celebi University, Department of Pediatric Cardiology, Izmir/Turkey

Objective: Electrophysiological study (EPS) has been widely used in the diagnosis and treatment of tachycardia. The objective of this study was to determine the anxiety levels in children before EPS procedure.
Method: Patients (n=45) who were hospitalized for EPS between March and September of 2019 were included n this cross-sectional study, The patient group consisting of children aged 8-18 years old was compared with age- and sex- matched controls (n=46). We evaluated the severity of anxiety at the time of assessment using the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) scale. The forms were filled out by both children and their parents.
Results: The mean age of the patients in the study group consisting of 23 girls and 22 boys was 13.91±2.84 years. Diagnoses of cases treated due to arrhythmia were as follows: atrioventricular reentrant tachycardia (44.4%), atrioventricular nodal reentrant tachycardia (31%), ventricular tachycardia (11.2%), sinus tachycardia (8.8%), and atrial flutter (4.4%). Anxiety levels were higher in children who were hospitalized for EPS procedure compared to the control group (p<0.001).
Conclusion: As far as we know, our study is the first in Turkey to measure the level of anxiety in children undergoing cardiac EPS due to tachycardia. Electrophysiological study procedure increases anxiety in children. Further studies in which methods to reduce anxiety are needed are studied.

Keywords: anxiety, electrophysiological study, arrhythmia

Elektrofizyolojik Çalışma Sırasında Çocuklarda Anksiyete Düzeyleri

Tülay Demircan1, Gonca Özyurt2, Baris Guven1, Kayı Eliaçık3, Nazmi Narin4, Cem Karadeniz4
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bölümü, İzmir/ Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk ve Adolesan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bölümü, İzmir/ Türkiye

Amaç: Elektrofizyolojik çalışma (EFÇ) taşikardi tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı EFÇ öncesi çocuklardaki anksiyete seviyesini tespit etmektir.
Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya Mart ve Eylül 2019 tarihleri arasında EFÇ için hastaneye yatırılan 45 olgu alındı. 8-18 yaş arasıçocuklardan oluşan hasta grubu yaş ve cinsiyet uyumlu kontrollerle karşılaştırıldı (n=46). Çocuklarda anksiyete bozukluklarını tarama ölçeği (Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) kullanılarak çocuklardaki anksiyete şiddeti değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların yaş ortalaması 13,91±2,84 yıl, 23 kızve 22 erkek idi. Aritmi nedeniyle işleme alınan olguların tanıları %44,4 atriyoventriküler reentran taşikardi, %31 AV nodal reentran taşikardi, %22,2 ventriküler taşikardi, %8,8 sinüs taşikardisi ve %4,4 atriyal flatter idi. Elektrofizyolojik çalışma işlemi için hastaneye yatırılan çocuklarda anksiyete düzeyleri kontrol grubuna göre daha yüksek olarak bulundu (p<0,001).
Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla, çalışmamız Türkiye’de taşikardi nedeniyle EFÇ yapılan çocuklarda anksiyete düzeyini ölçen ilk çalışmadır. Elektrofizyolojik çalışmai şlemi çocuklarda anksiyeteyi artırmaktadır. Anksiyeteyi azaltan yöntemlerin çalışıldığı ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: anksiyete, elektrofizyolojik çalışma, aritmi

Tülay Demircan, Gonca Özyurt, Baris Guven, Kayı Eliaçık, Nazmi Narin, Cem Karadeniz. Anxiety Levels of Children During Electrophysiological Study. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 97-102

Corresponding Author: Tülay Demircan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale