E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Treatment Results Of 611 Renal And Ureteral Stone Diagnosed Case In A Provincial Hospital [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 13-18 | DOI: 10.5222/terh.2014.57805

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Treatment Results Of 611 Renal And Ureteral Stone Diagnosed Case In A Provincial Hospital

Ersin Konyalıoğlu1, Bülent İpek1
75. Yıl Milas Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, MUĞLA

Aim: We aimed to evaluate extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) success rate performed on patiens with renal and ureteral stones in a provincial hospital. Material And Method: 611 patients who have been treated with extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)due to renal or ureteral stones between December 2009 – February 2014 evaluated retrospectively. Mean age was 42.4 (17-79) years. Extracorporeal shock wave lithotripsy was applied for 395 kidney stones and 216 ureteral stones. The percentage of the localization of stones in the urinary tract treated by ESWL were as follows: 15.87, 17.02, 3.43, 28.31, 24.38, 9.49, and 1.30 percent in upper caliceal, middle caliceal, lower caliceal, renal pelvis, upper ureteral, mid ureteral, and lower ureteral respectively. The stones were focused by a C-armed floroscopy. Average shock number was 3600 (1500-5000) and average voltage was 18 (14-22) kV for each case. Totally 1312 extracorporeal shock wave lithotripsy sessions were performed to 611 patients, each case was subjected to average 2.14 ESWL sessions. Findings: In 3 weeks follow-up; 88.14, 75.62,and 42.10 percent of the patients with less than 10 mm, between 10 mm and 20 mm, larger than 20 mm urinary stones were stone-free, respectively. upper caliceal, middle caliceal, lower caliceal, renal pelvis, upper ureteral, middle ureteral calculi and lower ureteral were stone-free in 78.35, 77.88, 61.90, 79.76, 80.53, 81.03, and 55.55 percent of the patients, respectively. The success rate at lower caliceal stones of kidney, lower end stones of uretery and stones with dimensions over 20 mm (free of location) were low. Our success rates at upper calyx, mid calyx, upper ureter, mid ureter stones and stones with dimensions below 20 mm (free of location) are similar to literature. Conclusion: Our data show that success rates which are similar to those reported in literature could be achieved in a provincial hospital with convenient indications and experienced technician.

Keywords: Extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL, Renal calculus, Ureteral calculus.

İkinci Basamak Sağlık Birimi Hastanesinde, 611 Böbrek Ve Üreter Taşı Tanılı Olguda Vücut Dışı Şok Dalga Litotripsi Sonuçlarımız

Ersin Konyalıoğlu1, Bülent İpek1
75. Yıl Milas Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, MUĞLA

Amaç: Bir ilçe hastanesinde, böbrek ve üreter taşlarına uygulanan vücut dışı şok dalgası ile taş kırma (ESWL) tedavisinin başarı oranlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Aralık 2009 ile Şubat 2014 tarihleri arasında böbrek ve üreter taşı tanısı ile kliniğimizde vücut dışı şok dalga litotripsisi uygulanan 778 hasta geriye dönük değerlendirildi. İzlenebilen ve verileri eksik olmayan 611 hasta çalışmaya alındı. Ortalama yaş 42.4 (17-79) bulundu. Taşların 194’ü 10 mmden küçük, 398’i 10 ile 20 mm arasında, 19’u 20 mm nin üstünde idi. Olguların 395’inde böbrek taşı, 216’sında üreter taşı saptandı. Taşların yerleşimi; üst kaliks %15.87, orta kaliks %17.02, alt kaliks %3.43, renal pelvis %28.31, üst üreter %24.38, orta üreter % 9.49, alt üreter %1.30. Odaklama C kollu skopi ile yapıldı. Hasta başına ortalama şut sayısı 3600 (1500-5000) ve ortalama voltaj 18 (14-22) Kv idi. 611 hastaya toplam 1312 seans, hasta başına ortalama 2.14 seans ESWL tedavisi uygulandı. Bulgular: Tedavi bitiminden 3 hafta sonraki taşdan kurtulma oranları 10 mmden küçük, 10 ile 20 mm arasındaki ve 20 mmden büyük taşlar için sırası ile; %88.14, %75.62, %42.10 idi. Yerleşime göre taşdan kurtulma oranları üst kaliks, orta kaliks, alt kaliks, renal pelvis, üst üreter, orta üreter ve alt üreter için sırası ile %78.35, %77.88, %61.90, %79.76, %80.53, %81.03, %55.55 idi. Böbrek alt kaliks taşlarında, üreter alt uç taşlarında ve yerleşimden bağımsız olarak 20 mm den büyük taşlarda başarı oranı düşük iken; üst kaliks, orta kaliks, renal pelvis, üst üreter, orta üreter taşlarında ve yerleşimden bağımsız olarak 20 mm den küçük taşlarda başarı oranı literatürdeki değerler ile uyumlu bulundu. Sonuç: Doğru endikasyon dahilinde uygun hasta seçimi ve Üroloji uzmanı gözetiminde deneyimli bir teknisyen ile ikinci basamak sağlık birimi hastanesinde de vücut dışı şok dalgaları ile taş kırma başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Üreter taşı, Vücut dışı şok dalga litotripsisi, VŞDT (ESWL).

Ersin Konyalıoğlu, Bülent İpek. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Treatment Results Of 611 Renal And Ureteral Stone Diagnosed Case In A Provincial Hospital. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 13-18
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale