E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Assessment of Corneal Central Thickness With Ultrasonic Pachvmeterin Glaucoma [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(3): 112-117 | DOI: 10.5222/terh.2000.59389

Assessment of Corneal Central Thickness With Ultrasonic Pachvmeterin Glaucoma

Hülya Özcan1, Abdülillah Yıldırım1, Ekrem Talay1, İlgün Canbeyli1, Zühal Gürcan1
SSK Tepecik Hastanesi Göz Kliniği, İzmir

AIM: The central corneal thickness was evaluated with ultrasorıic pachymeter of 40 eyes of the 20 patients with normotension glaucoma (NTG) and 100 eyes of 50 patient with primary open angle glaucoma (POAG) are compared with 100 eyes of 50 normal person. MATERIAL and METHOD: The ophthalmological examinations of the patients were done by the same ophthalmologist. Our study was performed vvith Alcon Ultrasonic Pachymeter after a drop of anesthetic to the both eyes during the patients looked straight the probe touched to globe 1,5 mm temporal to the corneal light reflex and without pressure to the globe the measurement were done 5 times and the average value was considered as the corneal central thickness (CCT) The value was evaluated by Shaffe test arıd variance analysis. FINDINGS: In NTG group, the central corneal thicknesses were significantly lower than both POAG and control group. In POAG group the central corneal thicknesses were not statistically significant when compared with control group. In control group we found positive correlantion vvith intraocular pressure and CCT. CONCLUSION: As a result, evaluation of intraocular pressure and CCT evaluated with Ultrasonic Pachymeter are of value in glaucomatous patients.

Keywords: Normotension glaucoma, Primary open angle glaucoma, Cornea central thickness

Glokomda Ultrasonik Pakimetri İle Kornea Santral Kalınlığının Değerlendirilmesi

Hülya Özcan1, Abdülillah Yıldırım1, Ekrem Talay1, İlgün Canbeyli1, Zühal Gürcan1
SSK Tepecik Hastanesi Göz Kliniği, İzmir

AMAÇ: İzmir Tepecik SSK Hastanesi Göz Kliniği Glokom biriminde normotansif glokom (NG) tanısı almış 20 hastanın 40 gözü, primer açık açılı glokom (PAAG) tanısı almış 50 hastanın 100 gözünün ortalama kornea santral kalınlıkları Ultrasonik Pakimetri ile ölçülüp, sonuçlar sağlıklı 50 bireyin 100 gözü ile karşılaştırıldı. GEREÇ YÖNTEM: Hastaların oftalmolojik muayeneleri aynı hekim tarafından yapıldı. Çalışmamız Alcon Ultrasonik Pakimetri ile gerçekleştirildi. Her iki göze anestetik damlatıldıktan sonra hastalar karşıya doğru bakarken kornea ışık refleksinin 1,5 mm temporalinden korneaya bası uygulamadan prob korneaya değdirilerek her bir göz için toplam 5 kez kornea santral kalınlığı ölçüldü ve bunun ortalama değeri alınarak bu değer kornea santral kalınlığı kabul edildi. Değerler Shaffe testi ve varyans analizi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. BULGULAR: Normontansif glokom grubunda kornea santral kalınlığı primer açık açılı glokom ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük saptanırken primer açık açılı glokom grubunda kontrol grubuna göre anlamlı fark saptanamadı. Kontrol grubumuzdaki hastalarda kornea kalınlığı ile göz içi basıncı arasında olumlu ilişki saptadık. SONUÇ: Sonuç olarak; glokom bulgusu olan hastaların göz içi basıncı ve ultrasonik pakimetri ile ölçülen kornea santral kalınlığının (KSK) birlikte değerlendirilmesinin doğru olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Normotansif glokom, Primer açık açılı glokom, Kornea santral kalınlığı

Hülya Özcan, Abdülillah Yıldırım, Ekrem Talay, İlgün Canbeyli, Zühal Gürcan. Assessment of Corneal Central Thickness With Ultrasonic Pachvmeterin Glaucoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(3): 112-117
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale