E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Relationship Between Neutrophil Lymphocyte Ratio and Troponın I in Pulmonary Thromboembolism Patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 53-57 | DOI: 10.5222/terh.2021.59489

The Relationship Between Neutrophil Lymphocyte Ratio and Troponın I in Pulmonary Thromboembolism Patients

Ercan Çil1, Gülistan Karadeniz2
1Adiyaman University Faculty Of Medicine Department Of Chest Diseases, Adiyaman / Turkey)
2Sbü. Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital Chest Diseases Clinic, İzmir / Turkey

Objective: The aim of this study is to evaluate the relationship between neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and troponin I levels in patients with pulmonary thromboembolism.
Method: The first emergency department admission data of 70 patients hospitalized in the Chest Diseases Department between January 2016 and December 2018 with the diagnosis of non-massive and sub-massive pulmonary thromboembolism were retrospectively reviewed. Data concerning complete blood count, levels of d-dimer, and troponin I, thorax computed tomography angiography and bilateral lower extremity venous Doppler ultrasonography were obtained.
Results: The mean age of the patients was 54.1±16.5 years. The female/male ratio was 32 (45.7%) / 38 (54.3%). Troponin I values were 0.027±0.038 ng/mL, and 0.062±0.143 ng/mL in patients with filling defects in the unilateral, and bilateral pulmonary arteries, in thoracic computed tomography angiography respectively. Troponin I elevation was detected in 2 of 25 patients with unilateral, and in 15 of 45 patients with bilateral filling defects. The mean neutrophil/lymphocyte ratios were 4.01±2.51 in patients with unilateral, and 4.73±5.81 in patients with bilateral filling defects. There was no correlation between troponin 1 and neutrophil/lymphocyte ratio.
Conclusion: Mean values for troponin 1 levels were higher in pulmonary thromboembolism patients with bilateral pulmonary artery filling defects when compared with those with unilateral pulmonary artery filling defects. However, there was no significant relationship between neutrophil/lymphocyte ratio and troponin I positivity in non-massive and sub-massive pulmonary thromboembolism patients.

Keywords: pulmonary thromboembolism, neutrophil lymphocyte ratio, troponin I

Pulmoner Tromboemboli̇ Hastalarında Nötrofi̇l Lenfosi̇t Oranı İle Troponi̇n I Arasındaki̇ İli̇şki̇

Ercan Çil1, Gülistan Karadeniz2
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adıyaman / Türkiye
2Sbü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir / Türkiye

Amaç: Pulmoner tromboemboli hastalarında nötrofil lenfosit oranı ile troponin I değerleri arasında ilişki olup olmadığını değerlendirmektir.
Yöntem: Göğüs hastalıkları servisinde Ocak 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında non-masif ve sub-masif pulmoner tromboemboli tanısıyla yatan toplam 70 hastanın ilk acil servis başvuru verileri retrospektif olarak tarandı. Hastaların tam kan sayımı, d-dimer, troponin I, toraks bilgisayarlı tomografi anjiografi ve bilateral alt extremite venöz doppler ultrasonografi verileri alındı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 54,1±16,5 idi. Hastaların cinsiyet oranı kadın/erkek 32 (%45,7)/38 (%54,3) idi. Toraks bilgisayarlı tomografi anjiografide unilateral pulmoner arterde dolum defekti olan hastalardaki troponin I değerleri 0,027±0,038 iken, bilateral pulmoner arterde dolum defekti olan hastalardaki troponin I değerleri 0,062±0,143 idi. Unilateral dolum defekti olan 25 hastadan 2’sinde ve bilateral dolum defekti olan 45 hastadan 15’inde troponin I yüksekliği saptandı. Nötrofil/Lenfosit oranı unilateral dolum defekti olan hastalarda 4,01±2,51 olup, bilateral dolum defektli hastalarda 4,73±5,81 idi. Troponin ile Nötrofil/lenfosit oranı arasında korelasyon saptanmadı.
Sonuç: Bilateral pulmoner arter dolum defekti olan pulmoner tromboemboli hastalarında troponin ortalaması unilateral olan hastalara göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak, non-masif ve sub-masif pulmoner tromboemboli hastalarında nötrofil lenfosit oranı ile troponin I pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: pulmoner tromboemboli, nötrofil lenfosit oranı, troponin I

Ercan Çil, Gülistan Karadeniz. The Relationship Between Neutrophil Lymphocyte Ratio and Troponın I in Pulmonary Thromboembolism Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 53-57

Corresponding Author: Ercan Çil, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale