E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Desflurane And Sevoflurane Anesthesia In Childhood Adenotonsillectomy: A Comparison Regarding of Recovery Time and Postoperative Complication Rateİlker İlker İlker [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 49-52 | DOI: 10.5222/terh.2014.62444

Desflurane And Sevoflurane Anesthesia In Childhood Adenotonsillectomy: A Comparison Regarding of Recovery Time and Postoperative Complication Rateİlker İlker İlker

İlker Burak Arslan1, Işıl Köse2, Gül Caner Mercan1, Sinan Uluyol1, Celal Kalkışım3, İbrahim Çukurova1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR KBB ve BBC Kliniği
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
3Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi KBB ve BBC Kliniği, BALIKESİR

Aim: To evaluate the recovery profiles and postoperative adverse events after general anesthesia with desflurane and sevoflurane in childhood adenotonsillectomy. Material and Methods: Fiftyfour children, ASA physical status I, underwent conventional cold tonsillectomy and curettage adenoidectomy under general anesthesia with desflurane (n = 27) and sevoflurane (n =27) were evaluated retrospectively. Anesthesia recovery, eye opening, postoperative vomiting, coughing and laryngospasm were compared for two anesthetic regimens. Findings: The mean age was 6+0.41 (min-max: 3-11, 11 female, 16 male) in desflurane group and 6+0.46 (min-max: 3-12, 9 female, 18 male) in sevoflurane group. No significant difference was observed between the two groups in terms of age, gender, body mass index and operation duration (p>0.05) The mean time to eye opening following desflurane was 3.3+0.3 (1.3 - 7.5) minutes versus 6.3+0.5 (2.5-10.5) minutes following sevoflurane, difference was statistically significant (p=0.03, p<0.05). Recovery of both agent is similar, 35.56 minutes in desflurane 34.67 minutes in sevoflurane (p=0.07, p>0.05). There was no statistical difference in the postoperative vomitting, coughing, and laryngospasm, among two groups. P values were 0.55, 0.48, and 0.15 respectively. Conclusion: The occurrence of recovery and adverse events between desflurane and sevoflurane were not significantly different, except that the eye opening duration after anesthesia was significantly shorter in desflurane group.

Keywords: Adenotonsillectomy, Desflurane, Recovery, Sevoflurane

Çocuk Adenotonsillektomi Anestezisinde Desfluran Ve Sevofluran: Derlenme Süresi ve Postoperatif Komplikasyon Oranlarının Karşılaştırılması

İlker Burak Arslan1, Işıl Köse2, Gül Caner Mercan1, Sinan Uluyol1, Celal Kalkışım3, İbrahim Çukurova1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR KBB ve BBC Kliniği
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
3Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi KBB ve BBC Kliniği, BALIKESİR

Amaç: Çocuklardaki adenotonsillektomilerde desfluran ve sevofluran’ın postoperatif derlenme özellikleri ve komplikasyon oranlarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: ASA skoru I olup soğuk bıçak tonsillektomi ve adenoid küretaj ameliyatında anestezik ajan olarak desfluran (27) ve sevofluran (27) kullanılan, 54 çocuk geriye dönük değerlendirildi. Her iki ajanla anestezi sonrasında derlenme ve göz açma süreleri ile postoperatif kusma, öksürük ve laringospasm oranları karşılaştırıldı. Bulgular: Ortalama yaş desfluran grubunda 6+0.41 (3-11), -11 kız, 16 erkek- ve sevofluran grubunda ise 6+0.46 ( 3-12), -9 kız, 18 erkek- olarak hesaplandı. Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve operasyon süresi açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Ortalama göz açma süresi desfluran kullanılan olgularda 3.3+0.3 (1.3 - 7.5) dakika, sevofluran kullanılan olgularda 6.3+0.5 (2.5 - 10.5) dakika olarak ölçüldü. Desfluran grubunda göz açma süresi istatiksel olarak anlamlı oranda kısa bulundu (p=0.03, p<0.05). Derlenme süreleri 35.56 dakika (desfluran) ve 34.67 dakika (sevofluran) ile her iki grupta biribirine yakın olarak saptandı (p=0.07, p>0.05). Postoperatif kusma, öksürük ve laringospasm oranları her iki anestezik ajan için istatiksel olarak fark göstermedi. P değerleri sırasıyla 0.55, 0.48, ve 0.15 olarak bulundu. Sonuç: Desfluran ve sevofluran anestezi ile derlenme ve postoperatif komplikasyonlar arasında anlamlı fark saptanmadı. Yalnızca göz açma süresi desfluran grubunda istatiksel olarak anlamlı oranda kısa idi.

Anahtar Kelimeler: Adenotonsillektomi, Derlenme. Desfluran, Sevofluran

İlker Burak Arslan, Işıl Köse, Gül Caner Mercan, Sinan Uluyol, Celal Kalkışım, İbrahim Çukurova. Desflurane And Sevoflurane Anesthesia In Childhood Adenotonsillectomy: A Comparison Regarding of Recovery Time and Postoperative Complication Rateİlker İlker İlker. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 49-52
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale