E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Evaluation of ovarian mature cystic teratomas in our clinic: 110 cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 23-26 | DOI: 10.5222/terh.2016.023

Evaluation of ovarian mature cystic teratomas in our clinic: 110 cases

Fatma Eskicioğlu1, Tülay Gökmen2
1Merkezedendi State Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, Manisa, Turkey
2Merkezefendi State Hospital, Department Of Pathology, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate clinical, pathological features and operative approaches for patients with mature cystic teratoma diagnosis.
METHODS: A total 110 women with mature cystic teratoma diagnosis between 2006-2015 were evaluated retrospectively.
RESULTS: The mean age was 34.7. The mean volume of tumors were 128.2 cm3. Two cases showed bilateral localization (1.8%). Only, 9.09% of patients were postmenopausal. Operation method was laparotomy for 56.4% of cases and laparoscopy for 19.1% of them. Mature cystic teratoma was detected in 24.5% of cases during cesarean. The most common preferred types of surgery were salpingo-oophorectomy (39.1%) and cyst excision (33.6 %). Torsion was detected intraoperatively in 6.36 % of cases. Malignant transformation was seen in a postmenopausal cases (0.9 %).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mature cystic teratoma is seen in women of reproductive age and torsion is its most common complication. Unilateral localization and rare malignant transformation tendency are its characteristic features.

Keywords: mature cystic teratoma, ovary, malignancy

Kliniğimizdeki Ovaryan Matür Kistik Teratomların Değerlendirilmesi: 110 olgu

Fatma Eskicioğlu1, Tülay Gökmen2
1Merkezefendi Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Manisa, Türkiye
2Merkezefendi Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Manisa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ovaryan matür kistik teratoma olgularının klinik, patolojik özelliklerini ve operatif yaklaşım şekillerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2006-2015 yılları arasında matür kistik teratom tanılı 110 olgu retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 34,7 idi. Tümör hacim ortalaması 128,2 cm3 idi. Olguların 2 tanesi bilateral yerleşimli (%1,8) idi. Sadece % 9,09’u postmenopoz kadınlardan oluşmaktaydı. Olguların %56,4’si laparotomi, % 19,1’i laparoskopi ile opere edilmişti. Matür kistik teratomların % 24,5’u ise sezaryen sırasında saptanmıştı. Salpingo-ooferektomi olguların % 39,1’ünde, kist eksizyonu % 33,6’ünde tercih edilen operasyon tipiydi. % 6,36 intraoperatif torsiyon tespit edildi. 1 postmenopoz olguda (% 0,9) malign transformasyon belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Matür kistik teratom reprodüktif çağ kadınlarda görülmektedir ve en sık komplikasyonu torsiyondur. Unilateral yerleşim ve nadir malign transformasyon eğilimi karekteristik özelliklerdir.

Anahtar Kelimeler: Matür kistik teratoma, over, malignite

Fatma Eskicioğlu, Tülay Gökmen. Evaluation of ovarian mature cystic teratomas in our clinic: 110 cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 23-26

Corresponding Author: Fatma Eskicioğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale