E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Evaluation of Applications Regarding Patient Rights in State Hospitals in Izmir [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 140-146 | DOI: 10.5222/terh.2008.64920

The Evaluation of Applications Regarding Patient Rights in State Hospitals in Izmir

Levent Bekir Kıdak1, Pembe Keskinoğlu2
1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR
2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, İZMİR

AIM: The aim of this study was to evaluate the applications to Patient Rights Office in State Hospitals in izmir. MATERIAL AND METHOD: Registry Forms of Patient Rights Units in 26 State Hospitals in izmir between 2005-2007 years were evaluated. All state hospitals were included in this study without any preference. The dependent variable of the study was the application to Patient Rights Committee. The independent variables were gender, age, educational level of the patients and annual patient number. Data were analysed using chi-square test for trend by using Epi info 2000 program. FINDINGS: The patients who were 41 years of age and over and whose education level was primary school were the most frequently applying subjects. It was determined that the total number of applications to Patient Rights Units increased continuously during 2005-2007. The most frequent applications in this period were done for doctors (29%, 31 %, 24%, respectively), health workers (26%, 15%, 19%, respectively) and administrative personnel (18%, 29%, 29%, respectively). The most frequent reasons of application were about polyclinics (30%, 38%, 43%, respectively) and administrative departments (22%, 13%, 10%, respectively). Majority (86%) of the patient rights violations were solved at scene; it was determined that the number of applications referred to Patients Rights Committee in all over the cases decreased signifıcantly in each year during that time period (p=0.000). CONCLUSION: Adequate intrasectoral education to healthcare staff regarding patient rights should be given. The actions of patient right offices in hospitals should be supplied effectively, and the applications should be evaluated carefully.

Keywords: Application, Hospital, Patient rights, Patient rights of fice

İzmir İlindeki Devlet Hastanelerine Hasta Hakları Başvurularının Değerlendirilmesi

Levent Bekir Kıdak1, Pembe Keskinoğlu2
1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR
2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, İZMİR

AMAÇ: Çalışmanın amacı İzmir İlindeki devlet hastanelerinde hasta hakları birimlerine yapılan başvuruları değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEM: İzmir ilindeki 26 devlet hastanesinin hasta hakları birimlerinin 2005-2007 yılları arasındaki kayıtları incelendi. Herhangi bir örneklem alınmadan tüm devlet hastaneleri çalışmaya alındı. Araştırmanın bağımlı değişkeni Hasta Haklan Kuruluna yapılan başvurulardır. Bağımsız değişkenler; hastaların cinsiyet, yaş ve eğitim durumu ile hastanelere başvuran yıllık toplam hasta sayısıdır. Veri çözümlemesinde Epi info 2000 programı ile, Ki-kare, Trend-Ki-kare analizleri uygulanmıştır. BULGULAR: 2005-2007 yılları arasında hasta hakları birimlerine en fazla başvuru yapanlar 41 yaş ve üzeri ve ilköğretim mezunu kişilerdi. Hasta Haklan Birimlerine yapılan toplam başvuru sayısında yıllara göre anlamlı şekilde artış olduğu saptanmıştır. En sık uzman hekim (sırayla % 29, %31, %24), sağlık personeli (%26, %15, % 19) ve idari personelle (%18, %29, %29) ilgili başvurular yapılmıştı. Poliklinikler (%30, %38, %43) ve idari birimler (%22, %13, %10) en sık başvuru nedeni olan ünitelerdi. Hasta hakları ihlal(çiğnenme)lerinin büyük çoğunluğu (%86) yerinde çözülmüş, tüm başvurular içerisinde kurula ulaşan başvuru sayılarının her yıl için anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır (p= 0.000). SONUÇ: Hasta hakları konusunda sağlık çalışanlarına yeterli hizmet içi eğitimin verilmesi gerekir. Hastanelerde hasta hakları birimlerinin işlerliği etkin bir biçimde sağlanmalı ve başvurular dikkatli değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Başvuru, Hasta hakları, Hasta hakları birimi, Hastane

Levent Bekir Kıdak, Pembe Keskinoğlu. The Evaluation of Applications Regarding Patient Rights in State Hospitals in Izmir. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 140-146
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale