E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Relationship Between Level Of Anxiety And Serum Lipid Profile In Patients Followed By Anxiety Disorder [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 119-127 | DOI: 10.5222/terh.2011.65289

Relationship Between Level Of Anxiety And Serum Lipid Profile In Patients Followed By Anxiety Disorder

Turgut Gürbüz1, Selami Kara2, Kurtuluş Öngel3
1Aile Sağlığı Merkezi, Kahramanmaraş
2Verem Savaş Dispanseri, Isparta
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İzmir

AIM: To evaluate the serum lipid profiles in patients followed by outpatient psychiatry clinic due to anxiety disorder MATERIAL and METHOD: Patients who have anxiety disorder and have no chronical disease (diabetes mellitus, hypertension, coronary artery disease, dyslipidemia) were selected as the patient group from Suleyman Demirel University Faculty of Medicine Psychiatry Outpatient-clinic and control group was selected from the patients in Family Medicine Outpatientclinic, between September 2009-February 2010. Demographic data questionnaire and Hamilton Anxiety Scale test were completed by the patients who accepted to take part in the study by having the informed consent. Their serum lipid profile was evaluated after at least 12 hours fasting. FINDINGS: Study was carried out with 71 women (55.9%) and 56 men (44.1%); total 127 patients. For Panic disorder group; statistical significance between low density lypoprotein and Hamilton anxiety rate (p: 0.020), triglyceride level and Hamilton anxiety rate (p: 0.046), total cholesterol and Hamilton anxiety rate (p: 0.038) was found. For generalized anxiety disorder group; there was a statistically significance between low density lypoprotein and Hamilton anxiety rate (p: 0019), total cholesterol and Hamilton anxiety rate (p: 0.003), high density lypoprotein (p: 0.011) and Hamilton anxiety rate was found. For obsessive-compulsive disorder patients; there was a statistically significance between low density lypoprotein and Hamilton anxiety rate (p: 0.031), total cholesterol and Hamilton anxiety rate (p: 0.000) was found. For all anxiety sub-groups; there was a significant relationship between low density lypoprotein and Hamilton anxiety rate. CONCLUSION: For anxiety patients; by routine monitoring of serum lipid profile, as well as psychiatric control, probability of the coronary artery diseases could be decreased.

Keywords: Anxiety, coronary arterial disease, Hamilton anxiety scale, lipid profile, psychiatric disorders

Anksiyete Bozukluğu İle İzlenen Hastalarda Anksiyete Şiddeti Ve Serum Lipid Profili İlişkisi

Turgut Gürbüz1, Selami Kara2, Kurtuluş Öngel3
1Aile Sağlığı Merkezi, Kahramanmaraş
2Verem Savaş Dispanseri, Isparta
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İzmir

AMAÇ: Anksiyete bozukluğu nedeni ile Psikiyatri Polikliniğinde izlemekte olduğumuz hastalarda serum lipid profili değişimi olup olmadığı araştırmak. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri polikliniğinde anksiyete bozukluğu tanısı alan ve kronik hastalığı (diabetes mellitus, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, dislipidemi) olmayan hastalar ile Aile Hekimliği polikliniğine başvuran kontrol grubu üzerinde, Eylül 2009-Şubat 2010 tarihleri arasında yapılmıştır. Onam formunu imzalayarak çalışmayı kabul eden hastalara sosyodemografik veri anketi ve Hamilton Anksiyete Ölçeği testi uygulanmıştır. Ardından hastalara uygun oldukları bir gün en az 12 saatlik bir açlıktan sonra gelmeleri söylenerek serum lipid profilleri değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya 71'i kadın (%55,9), 56'sı erkek (%44,1) olmak üzere 127 kişi alındı. Panik bozukluk olan grupta; düşük dansiteli lipoprotein düzeyiyle (p: 0.020), trigliserid düzeyi ile (p: 0.046) ve total kolesterol düzeyi ile (p: 0.038) Hamilton anksiyete puanı arasında anlamlı ilişki bulundu. Yaygın anksiyete bozukluğu grubunda; düşük dansiteli lipoprotein düzeyiyle (p: 0.019); total kolesterol düzeyiyle (p: 0.003) ve yüksek dansiteli lipoprotein düzeyleri ile (p: 0.011) Hamilton anksiyete puanı arasında anlamlı ilişki saptandı. Obsesif kompulsif bozukluk grubunda; düşük dansiteli lipoprotein düzeyiyle Hastane anksiyete puanı (p: 0.031) ve total kolesterol ile Hamilton anksiyete puanı (p: 0.000) arasında anlamlı ilişki saptandı. Çalışmamızda bütün anksiyete alt gruplarında düşük dansiteli lipoprotein düzeyiyle Hamilton anksiyete puanı arasında anlamlı ilişki tespit edildi. SONUÇ: Anksiyete bozukluğu olan hastaların psikiyatrik kontrollerinin yanında, rutin olarak serum lipid profili de incelenerek, ileride gelişebilecek koroner arter hastalıkları azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Hamilton Anksiyete Ölçeği, koroner arter hastalığı, lipid

Turgut Gürbüz, Selami Kara, Kurtuluş Öngel. Relationship Between Level Of Anxiety And Serum Lipid Profile In Patients Followed By Anxiety Disorder. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 119-127
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale