E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Approach to Treatment Related Ototoxicity in Children [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 211-217 | DOI: 10.5222/terh.2019.68725

Approach to Treatment Related Ototoxicity in Children

Deniz Kızmazoğlu1, Yüksel Olgun2, Dilek İnce3
1Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Hematology and Oncology, Izmir, Turkey
2Dokuz Eylul University School of Medicine, Department of Otolaryngology, Izmir, Turkey
3Dokuz Eylul University School of Medicine, Department of Pediatric Hematology and Oncology, Izmir, Turkey

Ototoxicity is as a result of a drug or chemical that affects the inner ear functions negatively, leading to hearing-balance impairment.Manisfesting as hearing loss, tinnitus and/or vertigo. Platinum based antineoplastic therapies, loop diuretics, aminoglycoside antibiotics are the most common ototoxicity related drugs; also radiotherapy and surgery involving the ear and auditory nerve are the other possible reasons. Genetic predisposition is very important in drug-induced ototoxicity. Hearing assessment with periodic audiograms during potential ototoxic treatment is the best protective method for patients. Early identification of hearing deficits is important in order to facilitate academic, language, speech, social and pysicosocial morbidity.

Keywords: Childhood, Protective agents, Ototoxicity

Çocukluk Çağında Tedavi İlişkili Ototoksisiteye Yaklaşım

Deniz Kızmazoğlu1, Yüksel Olgun2, Dilek İnce3
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Kliniği,İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Ototoksisite; bir ilaç veya kimyasalın iç kulak fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyerek işitme-denge bozukluğuna yol açmasıdır. Klinik bulguları; işitme kaybı, kulak çınlaması ve/veya vertigodur. Platinum grubu kemoterapötikler, loop grubu diüretikler, aminoglikozid grubu antibiyotikler ototoksisiteye en sık neden olan ilaçlarken, radyoterapi ve cerrahi de işitme kaybı ilişkili olabilecek diğer tedavi yöntemleridir. Ototoksisite gelişiminde genetik predispozisyonu önemi de büyüktür. En önemli önleyici yöntem, ototoksisiteye neden olabilecek tedavi alan hastalarda aralıklı işitme testi ile işitme fonksiyonunun değerlendirilmesidir. Ototoksisitenin erken tespitinin sağlanması ile koruyucu ve tedavi edici önlemler alınarak işitme kaybı nedenli akademik, dil, konuşma, sosyal ve psikososyal morbidite azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, Koruyucu ajanlar, Ototoksisite

Deniz Kızmazoğlu, Yüksel Olgun, Dilek İnce. Approach to Treatment Related Ototoxicity in Children. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 211-217

Corresponding Author: Deniz Kızmazoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale