E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Evaluation the Frequency of Cerebral Arterial Fenestrations and Their Association with Cerebral Aneurysm by CT Angiography [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 368-373 | DOI: 10.5222/terh.2021.69672

Evaluation the Frequency of Cerebral Arterial Fenestrations and Their Association with Cerebral Aneurysm by CT Angiography

Rıdvan Pekçevik1, Yeliz Pekcevik2
1İzmir Katip Celebi University Atatürk Training and Research Hospital
2Health Sciences University Izmir Tepecik Training and Research Hospital

Objective: Fenestration is a vascular variation that begins with a common origin, then splits into two parallel luminal channels that rejoins distally. We aim to evalute the frequency of cerebral arterial fenestrations and their association with cerebral aneurysm by computed tomography (CT) angiography.
Methods: We retrospectively analyzed cerebral CT angiography of patients obtained between January 2017 and December 2020. Patients older than 18 years-old, without known vascular disease and previous surgery or interventional treatment were included the study. The location of the fenestration and aneurysms were noted.
Results: CT angiographies of 887 patients (mean age 54.8 years, range 18-63 years; 405 women and 482 men) were evaluated. 164 fenestrastions found in 152 patients for a detection rate of 17.1%. Anterior communicating artery fenestrations were the most common (51.2%), followed by vertebrobasilar system fenestration (28.7%). In our study, no significant relationship was found between fenestration and aneurysm, regardless of localization (p>0.05). However, in the coexistence of fenestration and aneurysm, these are commonly located at the same localization (p: 0.005).
Conclusion: Cerebral artery fenestration is an uncommon and mostly affects the anterior communicating artery and vertebrobasilar system. Cerebral artery fenestrations could be associated with aneurysms at the fenestration site. Further attention should be paid to the coexistence of aneurysm once intracranial artery fenestration has been found.

Keywords: Fenestration, aneurysm, computed tomography, angiography, anatomic variation

Serebral Arteriyel Fenestrasyonların Sıklığının ve Serebral Anevrizma ile İlişkisinin BT Anjiografi ile Değerlendirilmesi

Rıdvan Pekçevik1, Yeliz Pekcevik2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Fenestrasyonlar ortak bir orijinden kaynaklanan, daha sonra iki paralel lümene ayrılan ve distalde tekrar birleşen vasküler varyasyonlardır. Biz çalışmamızda serebral arteriyel fenestrasyonların sıklığının ve serebral anevrizma ile ilişkisinin bilgisayarlı tomografi (BT) anjiografi ile değerlendirilmesini amaçladık.
Yöntem: Ocak 2017- Aralık 2020 arasında hastanemizde serebral BT anjiografi incelemesi yapılan, 18 yaş ve üzeri, bilinen vasküler bir hastalığı olmayan, daha önce cerrahi ya da girişimsel tedavi olmamış hastaların serebral BT anjiografi incelemesi retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Fenestrasyon lokalizasyonu ve anevrizmalar not edilmiştir.
Bulgular: BT anjiografisi olan 887 (ortalama yaş 54.8 yıl, yaş aralığı 18-63; 405 kadın ve 482 erkek) hasta değerlendirildi. 152 hastada 164 fenestrasyon saptanmış olup fenestrasyon sıklığı %17.1 bulundu. Fenestrasyonların en sık görüldüğü lokalizasyon, anterior kommunikan arter olup (%51.2), bunu vertebrobaziler sistem fenestrasyonları (%28.7) takip etmekteydi. Çalışmamızda lokalizasyondan bağımsız olarak, fenestrasyon ile anevrizma arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Ancak fenestrasyon ve anevrizma birlikteliğinde, bu ikisi aynı lokalizasyonda daha sık görülmektedir (p: 0.005).
Sonuç: Fenestrasyon nadir olmayan bir varyasyondur. En sık anterior kommunikan arter ve vertebro-baziler sistemde görülmektedir. Serebral arter fenestrasyonları aynı lokalizasyonda yer alan anevrizma ile ilişkili olabilir. Fenestrasyon saptandığında eşlik eden anevrizma için vasküler görüntüleme dikkatle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Fenestrasyon, anevrizma, bilgisayarlı tomografi, anjiografi, anatomik varyasyon

Rıdvan Pekçevik, Yeliz Pekcevik. Evaluation the Frequency of Cerebral Arterial Fenestrations and Their Association with Cerebral Aneurysm by CT Angiography. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 368-373

Corresponding Author: Rıdvan Pekçevik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale