E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Evaluation of Neonatal Mortality in the Reference Center Over a Five-Year Period [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 58-62 | DOI: 10.5222/terh.2021.69926

Evaluation of Neonatal Mortality in the Reference Center Over a Five-Year Period

Özgün Uygur1, Fırat Ergin1, Meltem Koyuncu Arslan1, Deniz Gönülal1, Sümer Sütçüoğlu1, Melek Akar1, Defne Engür1, Mehmet Yekta Öncel2
1Division of Neonatology, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Neonatology, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

Objective: Nowadays, the neonatal mortality rate which is a national health problem can be reduced, especially in premature infants, thanks to improved patient care and appropriate treatments. The aim of this study was to determine the mortality rate and causes of mortality in our neonatal intensive care unit (NICU) during the last five years.
Method: Newborns lost between January 1, 2014 and December 31, 2018 in the NICU of İzmir Tepecik Training and Research Hospital were included in the study. Demographic data, duration of hospital stay, prenatal risk factors, mode of delivery, presence of congenital anomaly, causes of mortality and mortality rate were determined.
Results: The records of 4155 infants hospitalized between January 1, 2014 and December 31, 2018 were investigated and a total of 382 neonates who were lost during their stay in the NICU were included in the study. With these results, the five-year mortality rate in our neonatal intensive care unit was calculated as 9.1%. The average duration of hospitalization was 24.5 days (1-384). While prematurity / RDS was the most common cause of neonatal death, the other most common causes were sepsis/multiorgan failure, genetic causes and congenital heart diseases.
Conclusion: Although the neonatal mortality rate is reduced with the improvement of perinatal-antenatal care besides technological improvements, health policy regulations are needed to decrease the neonatal mortality rate due to the increasing number of infants requiring major surgery.

Keywords: Morbidity, mortality, neonatal mortality rate, newborn

Referans Merkezinde Beş Yıllık Sürede Neonatal Mortalitenin Değerlendirilmesi

Özgün Uygur1, Fırat Ergin1, Meltem Koyuncu Arslan1, Deniz Gönülal1, Sümer Sütçüoğlu1, Melek Akar1, Defne Engür1, Mehmet Yekta Öncel2
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, İzmir
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Ulusal bir sağlık sorunu olan neonatal mortalite hızı günümüzde hasta bakımındaki iyileşme ve uygun tedaviler sayesinde özellikle prematüre bebeklerde daha belirgin olmak üzere azaltılabilmiştir. Bu çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitemizin son beş yıllık mortalite hızının ve mortalite nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniğinde 1 Ocak 2014-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ölen olgular çalışmaya dâhil edilmiştir. Olguların demografik verileri, yatış süreleri, prenatal risk faktörleri, doğum şekli, konjenital anomali varlığı, mortalite nedenleri ve mortalite oranı belirlenmiştir.
Bulgular: 1 Ocak 2014-31 Aralık 2018 tarihleri arasında yatırılan toplam 4.155 bebeğin kayıtları incelenmiş ve bu tarihler arasında yenidoğan kliniğinde yatışı sırasınca kaybedilen toplam 382 çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu sonuçlar ile yenidoğan yoğun bakım ünitemizde beş yıllık mortalite oranı %9,1 olarak hesaplanmıştır. Olguların yatış süreleri ortalama 24,5 gün (1-384) olarak belirlenmiştir. Neonatal ölüm nedenleri arasında en sık neden prematürite/RDS iken, diğer nedenler sıklık sırasıyla sepsis/multiorgan yetmezliği, genetik nedenler ve konjenital kalp hastalıkları olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Teknolojik iyileşmeler yanında perinatal-antenatal bakımın iyileşmesi ile neonatal ölüm hızı azaltılmakla birlikte major cerrahi gerektiren bebek sayısının giderek artması nedeni ile neonatal ölüm hızını azaltmak için sağlık politikasında düzenlemelere gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Morbidite, mortalite, neonatal ölüm hızı, yenidoğan

Özgün Uygur, Fırat Ergin, Meltem Koyuncu Arslan, Deniz Gönülal, Sümer Sütçüoğlu, Melek Akar, Defne Engür, Mehmet Yekta Öncel. Evaluation of Neonatal Mortality in the Reference Center Over a Five-Year Period. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 58-62

Corresponding Author: Özgün Uygur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale