E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Importance of Muscle Strength and Performance in Elderly Diabetics in Treatment Management [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 63-69 | DOI: 10.5222/terh.2021.71501

The Importance of Muscle Strength and Performance in Elderly Diabetics in Treatment Management

Remzi Bahşi1, Deniz Mut Sürmeli1, Tuğba Turgut2, Hande Selvi Öztorun3, Çağlar Coşarderelioğlu1, Volkan Atmış1, Ahmet Yalçın1, Sevgi Aras1, Murat Varlı1
1Department of Geriatrics, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Geriatrics, Antalya Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Geriatrics, Ankara City of Hospital, Ankara, Turkey

Objective: Muscle strength and performance may impair regulation of diabetes in relation to insulin resistance. In this study, we aimed to investigate the relationship between muscle strength and performance with metabolic complications of diabetes and antidiabetic drugs, and to investigate the importance of muscle strength and performance in the management of diabetes.
Method: The records of 249 diabetic patients were reviewed retrospectively. The relationship between grip strength and gait speed with lipid parameters and HbA1c values was investigated by correlation analysis. Risk factors that increased the risk of dynapenia and poor muscle performance were investigated by logistic regression analysis.
Results: In our study, there was a negative correlation between grip strength and duration of diabetes, HDL cholesterol, total cholesterol; and also between gait speed and triglyceride. In addition, the use of dipeptidyl peptidase (DPP-4) inhibitor decreased the risk of dynapenia, while the use of metformin reduced the risk of decreased muscle performance.
Conclusion: Our findings suggest that lipid regulation is associated with better muscle functions. Therefore, lipid regulation should be ensured for better muscle functions in elderly diabetics. In addition, metformin and DPP-4 inhibitors should be preferred in the treatment of diabetes, if possible, to preserve muscle functions.

Keywords: diabetes mellitus, muscle strength, walking speed

Yaşlı Diyabetiklerde Kas Gücü ve Performansının Tedavi Yönetimindeki Önemi

Remzi Bahşi1, Deniz Mut Sürmeli1, Tuğba Turgut2, Hande Selvi Öztorun3, Çağlar Coşarderelioğlu1, Volkan Atmış1, Ahmet Yalçın1, Sevgi Aras1, Murat Varlı1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, Ankara
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Geriatri Bilim Dalı, Ankara
3Ankara Şehir Hastanesi, Geriatri Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Kas gücü ve performansı insülin direnci ile ilişkili olarak diyabet regülasyonunu bozabilir. Bu çalışmamızda, kas gücü ve performansının diyabetin metabolik komplikasyonları ve antidiyabetik ilaçlarla ilişkisini araştırarak kas gücü ve performansının diyabet yönetimindeki önemini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: İki yüz kırk dokuz diyabetik hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. El sıkma gücü ve yürüme hızı ile lipit parametreleri, HbA1c arasındaki ilişki korelasyon analizi ile incelendi. Dynapeni ve kas performans düşüklüğü riskini arttıran risk faktörleri lojistik regresyon analizi ile araştırıldı.
Bulgular: Çalışmamızda el sıkma gücü ile diyabet süresi, HDL kolesterol, total kolesterol arasında, yürüme hızı ile trigliserit arasında negatif korelasyon saptandı. Ayrıca oral antidiyabetiklerden dipeptidil peptidaz (DPP-4) inhibitörü kullanımının dynapeni riskini azalttığı saptanırken, metformin kullanımının ise kas performansı düşüklüğü riskini azalttığı saptandı.
Sonuç: Bulgularımız lipit regülasyonunun daha iyi kas fonksiyonları ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Bu yüzden diyabetik yaşlılarda daha iyi kas fonksiyonları için lipit regülasyonunun sağlanması gözetilmelidir. Ayrıca kas fonksiyonlarını korumak adına olabiliyorsa diyabet tedavisinde metformin ve DPP-4 inhibitörleri öncelikli olarak tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: diabetes mellitus, kas gücü, yürüme hızı

Remzi Bahşi, Deniz Mut Sürmeli, Tuğba Turgut, Hande Selvi Öztorun, Çağlar Coşarderelioğlu, Volkan Atmış, Ahmet Yalçın, Sevgi Aras, Murat Varlı. The Importance of Muscle Strength and Performance in Elderly Diabetics in Treatment Management. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 63-69

Corresponding Author: Remzi Bahşi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale