E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Impact of Chemotherapy on the EORTC QLQ-C30 and LC-13 Quality of Life Scales in Patients with Lung Cancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 344-354 | DOI: 10.5222/terh.2021.73626

The Impact of Chemotherapy on the EORTC QLQ-C30 and LC-13 Quality of Life Scales in Patients with Lung Cancer

Muge Guvencli1, Enver Yalniz1, Berna Komurcuoglu1, Ahmet Emin Erbaycu2, Gamze Karakurt1
1Health Science University, Izmir Suat Seren Thoracic Diseases And Surgery Hospital, Department Of Thoracic Diseases
2Izmir Bakircay University School of Medicine, The Department of Thoracic Diseases

Objective: The concept of quality of life (QoL) in lung cancer includes many physical, psychological and social components. We aimed to assess the effect of chemotherapy (CT) on QoL of lung cancer patients using QoL scales.
Methods: Fifty inoperable lung cancer patients who were newly diagnosed and taken into a CT plan were included. Patients were followed in terms of responsiveness and toxicity. Turkish versions of the EORTC QLQ-C30 and LC13 scales were used before every cycles.
Results: The average age was 60.1 years. There was no difference between QoL and age/income levels. The assessment of physical, social and occupational functions and overall health status of the male patients was better than female. Overall health status without comorbidity was better in the first cycle CT. Chemotherapy led to deterioration in social functions and economic status together with increase in neuropathy, constipation and hair loss. Patients with complete or partial response to treatment were observed to have better physical, occupational, emotional, cognitive and social functions, economic status and overall health; less fatigue, pain, shortness of breath, neuropathy and better appetite. Toxicities were found to affect the QLQ C30 and LC13 scales adversely.
Conclusion: Presence of comorbidity, low education levels, socioeconomic status and CT induced hematologic/gastrointestinal toxicities are the major parameters affect QOL in lung cancer. Chemotherapy leads to deterioration in social functions, increase in adverse events as well as worsening in economic status. Radiologic complete or partial response and small cell carcinoma are states in which parameters of QoL are affected positively by chemotherapy.

Keywords: Lung cancer, chemotherapy, EORTC QLQ-C30, LC13, quality of life.

Akciğer Kanserli Hastalarda Kemoterapinin EORTC QLQ-C30 ve LC-13 Yaşam Kalitesi Ölçeklerine Etkisi

Muge Guvencli1, Enver Yalniz1, Berna Komurcuoglu1, Ahmet Emin Erbaycu2, Gamze Karakurt1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ABD
2İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Akciğer kanseri hastalarında yaşam kalitesi kavramı; fiziksel, psikolojik ve sosyal olmak üzere pek çok komponenti içermektedir. Bu çalışmada akciğer kanserli hastalarda kemoterapinin yaşam kalitesi üzerine etkisinin yaşam kalitesi ölçekleri kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmaya yeni tanı alan ve kemoterapi planlanan 50 inoperabl akciğer kanserli hasta alındı. Hastalar tedaviye yanıt ve toksisite yönünden izleme alındı. EORTC QLQ-C30 ve LC13 ölçeklerinin Türkçe sürümleri her siklus öncesi uygulandı.
Bulgular: Yaş ortalaması 60.1 yıldı. Yaş ve gelir düzeyi ile yaşam kalitesi parametreleri arasında fark bulunmadı. Erkeklerin; fiziksel, sosyal ve uğraş fonksiyonlarının ve genel sağlık durumu değerlendirmesi kadınlara göre daha iyi idi. Komorbiditesi olmayanların, 1. Siklus KT’de genel sağlık durumu değerlendirmesi daha iyi idi. Kemoterapi ile sosyal fonksiyonlarda, ekonomik durumda kötüleşme, nöropati, kabızlık ve saç dökülmesinde artış saptandı. Tedaviye tam veya kısmi yanıt elde edilen hastaların, fiziksel, uğraş, duygusal, kavrama, sosyal fonksiyonlarının, ekonomik durumlarının ve genel durum değerlendirmesinin daha iyi olduğu, yorgunluk, ağrı, nefes darlığı, nöropatinin daha az olduğu ve iştahın daha iyi olduğu belirlendi. Toksisitelerin QLQ C30 ve LC13 ölçeklerini olumsuz yönde etkilediği görüldü.
Sonuç: Akciğer kanserinde komorbidite varlığı, düşük eğitim düzeyi, sosyoekonomik durum ve kemoterapiye bağlı hematolojik/gastrointestinal toksisiteler yaşam kalitesini etkileyen en önemli parametrelerdir. Kemoterapi ile sosyal fonksiyonlar ve ekonomik parametrelerde kötüleşme ile birlikte yan etkilerde artış izlenmiştir. Radyolojik tam veya kısmi yanıt, küçük hücreli karsinom hücre tipi kemoterapi ile yaşam kalitesi parametrelerinin olumlu etkilendiği durumlardır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, kemoterapi, EORTC QLQ-C30, LC13, yaşam kalitesi.

Muge Guvencli, Enver Yalniz, Berna Komurcuoglu, Ahmet Emin Erbaycu, Gamze Karakurt. The Impact of Chemotherapy on the EORTC QLQ-C30 and LC-13 Quality of Life Scales in Patients with Lung Cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 344-354

Corresponding Author: Ahmet Emin Erbaycu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale