E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Evaluating Consistency Of Scale By Different Administration Methods [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 58-62 | DOI: 10.5222/terh.2016.058

Evaluating Consistency Of Scale By Different Administration Methods

Pembe Keskinoğlu1, Selahattin Çolakoğlu2
1Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine Department Of Biostatistics And Medical Informatics Ad
2Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine

INTRODUCTION: Various scales with proven validity and reliability are used in diagnostic and therapeutic approaches in clinical trials. Short form health survey (SF-36) is often used in research based on self-report. It is short content and easily applicable. The aim of this study was to compare the different methods of the scale application and to evaluate the consistency of the methods
METHODS: This study is a methodological study and. 81 chronic patients attended Dokuz Eylul University Medical School Department of Internal Medicine were included in the study. Two different methods were applicated as face to face interview and self administration.
RESULTS: Gender distribution of the groups are similar. The refusal rates of the two methods were 26% and 35%, respectively. Percentage of the subjects who refused the questionnaire filling were higher than the subjects who acceted. Both methods were found also be quite high consistent. However, the consistency of the face to face interview was higher than the self administration (Cronbach alfa 0.934, 0.872, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The consistency of the SF-36 scale is quite high. Face to face interviews increases the level of consistency.

Keywords: The consistency of the scale, method of administrating scale

Ölçeklerin Farklı Uygulama Yöntemlerine Göre Tutarlılıklarının Değerlendirilmesi

Pembe Keskinoğlu1, Selahattin Çolakoğlu2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Ad
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Klinik araştırmalarda tanısal ve tedavi ile ilgili yaklaşımlarda geçerlilik ve güvenirliği kanıtlanmış çeşitli ölçekler kullanılmaktadır. SF-36, özbildirime dayalı araştırmalarda kullanılmaya uygun, kısa kapsamlı, oldukça sık kullanılan bir ölçektir. Bu çalışmanın amacı SF-36 ölçeğinin farklı yöntemlerle uygulanmasını karşılaştırmak ve tutarlılıklarını değerlendirmektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma yöntemsel bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Polikliniği’ne başvuran 18 yaş üzerinde 81 kronik hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Ölçekle ilgili soruları yanıtlamada yüz yüze görüşme ve kendi kendine yanıtlama olmak üzere iki yöntem uygulanmıştır
BULGULAR: Bu çalışma yöntemsel bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Polikliniği’ne başvuran 18 yaş üzerinde 81 kronik hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Ölçekle ilgili soruları yanıtlamada yüz yüze görüşme ve kendi kendine yanıtlama olmak üzere iki yöntem uygulanmıştır
TARTIŞMA ve SONUÇ: SF-36 özbildirim ölçeğinin tutarlılık düzeyi her iki uygulama yöntemi ile de yüksek saptanmıştır. Yüz yüze görüşme tutarlılık düzeyini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ölçeklerin tutarlılığı, ölçeklerin uygulama yöntemi

Pembe Keskinoğlu, Selahattin Çolakoğlu. Evaluating Consistency Of Scale By Different Administration Methods. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 58-62

Corresponding Author: Pembe Keskinoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale