E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Evaluation and Comparison of Predictive Efficiency of S.T.O.N.E. and CROES Nephrolithometry Scoring Systems in Percutaneous Nephrolithotomy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 273-280 | DOI: 10.5222/terh.2020.74507

Evaluation and Comparison of Predictive Efficiency of S.T.O.N.E. and CROES Nephrolithometry Scoring Systems in Percutaneous Nephrolithotomy

Erhan Ateş
Department of Urology, Aydin Adnan Menderes University School of Medicine, Aydin,Turkey

INTRODUCTION: Currently, there is no consensus on an ideal predictive model that characterizes the complexity of renal stones and predicts surgical results after percutaneous nephrolithotomy (PCNL). The aim of this study is to compare the accuracy of the S.T.O.N.E.nefrolithometry scoring system and CROES nephrolithometric nomogram in predicting stone-free rate and complications of PCNL results.
METHODS: Data from 50 renal units (45 patients) who underwent PCNL operation by the same surgeon between March 2016 and January 2019 for > 2 cm kidney stones were retrospectively analyzed. Preoperative clinical and radiological data and postoperative features of the patients were recorded. Postoperative complications were classified according to the modified Clavien scoring system. S.TO.N.E. and CROES nephrolithometry scores were calculated on preoperative CT images for each patient, and their relationship with stone-free status and complications was evaluated by logistic regression analysis.
RESULTS: The mean stone burden was 778.6 ± 665.4 mm2, the mean Hounsfield Unit was 990.6 ± 335.1 HU, the mean operation time was 125 ± 34 minutes, the mean hospitalization time was 4.7 ± 2.71 days. The mean S.T.O.N.E score was 8.76 ± 2.03, and the mean CROES score was 134.26 ± 67.36. Complete stone-free was achieved in 21 (42%) of the cases. In cases with residual stones, the stone burden was statistically significantly higher compared to cases without stone-free (p = 0,000). There is a positive correlation between the S.T.O.N.E. score and the operation time (r = 0.487, p = 0.000). But, there was a negative correlation between the operation time with the CROES score (r = -0.514, p = 0.000) and the nephrostomy time (r = -0.29, p = 0.04). The relationship between both scoring systems and stone-free rates were statistically significant (p = 0,000). There was a statistically significant relationship between the presence of complications and only the CROES scoring system (p = 0.032).
DISCUSSION AND CONCLUSION: S.T.O.N.E. and CROES scoring systems have predictive value for stone-free status after PCNL. The CROES nephrolithometry nomogram is more effective in predicting complications after PCNL.

Keywords: percutaneous nephrolithotomy, S.T.O.N.E. nephrolithometry, CROES nephrolithometry score

Perkütan Nefrolitotomide S.T.O.N.E. ve CROES Nefrolitometrik Skorlama Sistemlerinin Öngörücü Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması

Erhan Ateş
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde renal taşların karmaşıklığını karakterize eden ve perkütan nefrolitotomi (PNL) sonrası cerrahi sonuçları öngören ideal bir öngörücü model üzerinde bir konsensus yoktur. Bu çalışmanın amacı PNL sonuçlarının taşsızlık oranı ve komplikasyonları öngörmede S.T.O.N.E.nefrolitometri skorlama sisteminin ve CROES nefrolitometrik nomogramının doğruluğunu karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2016-Ocak 2019 tarihleri arasında >2 cm böbrek taşı nedeniyle aynı cerrah tarafından PNL operasyonu yapılan 50 renal ünite (45 hasta) verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların preoperatif klinik ve radyolojik verileri ile postoperatif özellikleri kaydedildi. Postoperatif komplikasyonlar modifiye Clavien skorlama sistemine göre sınıflandı. S.TO.N.E. ve CROES nefrolitometri skorları her hasta için preoperatif BT görüntüleri üzerinden hesaplandı ve taşsızlık durumu ve komplikasyonlar ile ilişkisi lojisitk regresyon analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama taş yükü 778,6±665,4 mm2, ortalama Hounsfield Ünite 990,6±335,1 HU, ortalama ameliyat süresi 125±34 dakika, ortalama hospitalizasyon süresi 4,7±2,71 gün idi. Ortalama S.T.O.N.E skoru 8,76±2,03, ortalama CROES skoru 134,26±67,36 idi. Vakaların 21 (%42)’inde tam taşsızlık sağlandı. Rezidü taş saptanan vakalarda taş yükü tam taşsızlık sağlanan vakalara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p=0,000). S.T.O.N.E. skoru ve operasyon süresi arasında pozitif bir korelasyon var (r=0,483,p=0.000) iken CROES skoru ile operasyon süresi (r=-0,514,p=0,000) ve nefrostomi süresi (r=-0,29,p=0,04) arasında negatif korelasyon vardı. Her iki skorlama sisteminin de taşsızlık yüzdeleri ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000) iken komplikasyon varlığıyla sadece CROES skorlama sistemi arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki vardı (p=0,032).
TARTIŞMA ve SONUÇ: S.T.O.N.E. ve CROES skorlama sistemleri, PNL sonrası taşsızlık durumu için prediktif değere sahiptir. PNL sonrası komplikasyonları öngörmede ise CROES nefrolitometri nomogramı daha etkindir.

Anahtar Kelimeler: perkütan nefrolitotomi, S.T.O.N.E. nefrolitometri, CROES nefrolitometri skoru

Erhan Ateş. Evaluation and Comparison of Predictive Efficiency of S.T.O.N.E. and CROES Nephrolithometry Scoring Systems in Percutaneous Nephrolithotomy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 273-280

Corresponding Author: Erhan Ateş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale