E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Evaluation of the Radiological Findings of the Patints Having Surgical Intervention For The Primary Hyperparathyroidism [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 70-75 | DOI: 10.5222/terh.2021.75046

Evaluation of the Radiological Findings of the Patints Having Surgical Intervention For The Primary Hyperparathyroidism

Uğur Kalan1, Ferhat Gokay2
1Ermenek State Hospital, Internal Medicine Clinic, Karaman, Turkey.
2Kayseri City Hospital, Internal Medicine Clinic, Endocrine & Metabolic Disorders Clinic, Kayseri, Turkey.

Objective: In this study, we aimed to compare the results of ultrasonography and Tc-99m sestamibi dual phase parathyroid scintigraphy with postoperative pathology findings in patients with primary hyperparathyroidism.
Methods: The study was carried out with 96 patients, who had surgical intervention for primary hyperparathyroidism and followed up in the Endocrinology and Metabolism Clinic, between January 2010-December 2015. Demographic data and preoperative laboratory results of the patients were reviewed. Diagnostic accuracy and compliance were calculated by comparing imaging methods with surgical localization and histopathological evaluation results.
Results: Parathyroid adenomas were detected in 75, parathyroid hyperplasia in 12, and parathyroid carcinoma in 5 and suspect pathology results in 4 patients. The mean preoperative calcium (11.25 mg/dl) and parathormone (400.06 pg/ml) levels were determined. Ultrasonography had an estimated diagnostic sensitivity of 58.7% and a specificity of 38.5% in cases with parathyroid adenoma. It was observed that ultrasonography has not any diagnostic significance, and it is not in accordance with histopathological diagnosis (Kappa=-0.018, p=0.851). Diagnostic sensitivity, and specificity of scintigraphy were found to be 58.7%, and 38.5%, respectively. It was observed to be only fairly concordant, and significant according to histopathological diagnosis (Kappa=0.221, p=0.047).
Conclusion: Tc-99m MIBI dual-phase parathyroid scintigraphy, a highly sensitive and noninvasive imaging technique, is clearly superior to the ultrasonography in detecting parathyroid adenomas and locating regions correctly.

Keywords: Primary hyperparathyroidism, ultrasonography, Tc-99m MIBI double-phase parathyroid scintigraphy, diagnostic efficacy

Primer Hiperparatiroidi Nedeni ile Cerrahi Yapılan Hastaların Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi

Uğur Kalan1, Ferhat Gokay2
1Ermenek Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Karaman, Türkiye.
2Kayseri Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları, Kayseri, Türkiye.

Amaç: Çalışmamızda, primer hiperparatiroidi saptanan hastalarda, lokalizasyon belirlenmesi amacıyla yapılan ultrasonografi ve Tc-99m sestamibi çift faz paratiroid sintigrafisi ile postoperatif patoloji bulgularının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamıza, Ocak 2010- Aralık 2015 tarihleri arasında Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniğinde primer hiperparatiroidi nedeni ile takipli olan ve cerrahi yapılan 96 hasta alındı. Hastaların demografik verileri ve preoperatif laboratuvar sonuçları incelendi. Görüntüleme yöntemleri, cerrahi lokalizasyon ve histopatolojik değerlendirme sonuçları ile kıyaslanarak tanısal doğrulukları ve uyumları hesaplandı.
Bulgular: Yetmiş beş hastada paratiroid adenomu, 12 hastada paratiroid hiperplazisi, 5 hastada paratiroid karsinomu ve 4 hastada şüpheli patoloji sonucu saptandı. Preoperatif kalsiyum düzeyi ortalama 11,25 mg/dl ve parathormon düzeyi ise ortalama 400,06 pg/ml saptandı. Paratiroid adenom tanısında ultrasonografinin %58,7 sensivitesi ve %38,5 spesifitesi olduğu hesaplandı. Ultrasonografi histopatolojik tanı konusunda uyumsuz ve anlamsız olarak gözlendi (Kappa=-0,018, p=0,851). Sintigrafinin ise sensivitesi %84,6 spesifitesi %37,5 olarak hesaplandı. Histopatolojik tanı konusunda ise ortanın altında uyumlu ve anlamlı olarak gözlendi (Kappa=0,221, p=0,047).
Sonuç: Son derece hassas ve invaziv olmayan bir görüntüleme tekniği olan Tc-99m sintigrafisinin, paratiroid adenomlarının saptanmasında ve lokalizasyonunun doğru belirlenmesi konusunda, ultrasonografiye göre daha üstün olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Primer hiperparatiroidi, ultrasonografi, Tc-99m MİBİ çift faz paratiroid sintigrafisi, tanı etkinliği

Uğur Kalan, Ferhat Gokay. Evaluation of the Radiological Findings of the Patints Having Surgical Intervention For The Primary Hyperparathyroidism. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 70-75

Corresponding Author: Uğur Kalan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale