E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Has Fine Needle Aspiration Biopsy (Fnab) Replaced Excisional Biopsy in The Diagnosis Of Solid Breast Lesions? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 38-41 | DOI: 10.5222/terh.1999.78242

Has Fine Needle Aspiration Biopsy (Fnab) Replaced Excisional Biopsy in The Diagnosis Of Solid Breast Lesions?

Hürriyet Turgut1, Ümit Bayol1, Bilge Tarcan1, Can Varılsüha1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir

AIM: There is a growing movement in favor of Fine Needle Aspiration Biopsy(FNAB) over excisional biopsy among clinicians at our hospital in diagnosis of solid breast lesions. We evaluated the trend of procedure selection in the pathologic diagnosis of solid breast masses at our institution. MATERIAL AND METHOD: 4856 breast specimens (all surgical specimens, FNAB, nipple discharge, cyst aspirations, etc.) from 4556 patients in our archive between 1996-1998 were rewiewed retrospectively. RESULTS: There were 4856 breast specimens at our arehive between 1996-1998. 3807 of them were cytological specimens out of which 2909 (76%) were FNAB. 1049 (23%) were surgical biopsy material, out of which 674 were excisional biopsies. Diagnosis in the excisional material were as follovvs: Fibroadenoma 226, gynecomastia 43, local recurrence 28, and intraductal papilloma, mastitis, etc. 35. These excisional specimens were all from curative surgical procedures. From 448 excisional biopsies; 242 (54%) had FNAB before surgery. The results of FNAB were; fibroadenoma in 193, gynecomastia in 5, local recurrence in 9, intraduetal papilloma, mastitis in 35 cases. The true number of the diagnostic surgical biopsy was 202. CONCLUSION: Our study reveals the fact that we only had 202 diagnostic surgical specimens compared to 2909 FNAB specimens in the last three years (FNAB/diagnostic excisional biopsy: 2909/202=6.9). The result indicates that FNAB is being chosen as the first procedure in the diagnosis of solid breast lumps at our institution.

Keywords: Cytopathology, Diagnosis

Meme Solid Kitlelerin Tanısında İnce İğne Biyopsileri Eksizyonların Yerini Almış Mıdır?

Hürriyet Turgut1, Ümit Bayol1, Bilge Tarcan1, Can Varılsüha1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir

AMAÇ: Meme solid kitlelerin tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) eksizyonel biyopsinin yerini almış mıdır sorusuna yanıt bulabilmek amacı ile laboratuvarımız arşivinde geriye dönük bir çalışma yaptık. GEREÇ-YÖNTEM: Laboratuvarımız arşivinde 1996-1998 yılları arasında kayıtlı toplam 4556 hastaya ait 4856 meme materyalinin 3807 (%78.3) si sitolojik materyal niteliğinde olup, bunun da %76.4 (2909) ünü İİAB oluşturmaktadır. Geriye kalan 1049 olgu (%23.6) cerrahi materyal niteliğindedir. BULGULAR: Cerrahi materyalin 674'ü eksizyonel biyopsidir. Eksizyonel biyopsilerin 226'sı fibroadenom, 43'ü jinekomasti, 28'i lokal nüks ve 35'i de intraduktal papillom, absede yangı v.b. nedenlerle tedaviye yönelik biyopsiler olup, geriye kalan biyopsi sayısı 448 dir. Bu 448 eksizyonel biyopsinin ayrıntılarına inildiğinde; Olguların 242'üne (%54) eksizyon öncesi İİAB biyopsisi uygulanmıştır. İİAB sonuçları 193 olguda fibroadenom, 5 olguda jinekomasti, 9 olguda yerel yineleme ve 35 olguda da intraduktal papillom, absede yangı vb. lezyonları yansıttığından, bu olgulara sitopatolojik endikasyon sonucu eksizyonel biyopsi uygulanmış olduğu görülmüştür. Bu durumda gerçek tanısal eksizyonel biyopsi sayımızın 202 olduğu saptanmıştır. SONUÇ: Çalışmamız, üç yılık süre (1996-1998) içerisinde arşivimizde kayıtlı tanı amaçlı 2909 İİAB ne karşılık tanı amaçlı 202 eksizyonel biyopsinin varlığını ortaya koymuştur.(İİAB/Eksizyonel biyopsi: (2909/202=6.9) Bu sonuç hastanemizde meme kitlelerinin tanısında ilk yöntem olarak İİAB'nin benimsenmiş olduğunu gösterir niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Sitopatoloji, Tanı

Hürriyet Turgut, Ümit Bayol, Bilge Tarcan, Can Varılsüha. Has Fine Needle Aspiration Biopsy (Fnab) Replaced Excisional Biopsy in The Diagnosis Of Solid Breast Lesions?. Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 38-41
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale