E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Are female doctors aware of cervical cancer? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 53-57 | DOI: 10.5222/terh.2016.053

Are female doctors aware of cervical cancer?

Remziye Nur Eke1, Handan Atsız Sezik2, Mehmet Özen3
1Antalya Public Health Directory, Antalya, Turkey
2Narlıdere Public Health Center, İzmir, Turkey
3Antalya Training And Research Hospital, Clinic Of Family Medicine, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it has been aimed to detect female doctors’ (working in Antalya Training and Research Hospital) level of knowledge about cervical cancer, risk factors and methods of preventing this disease, and their attitudes towards early diagnosis through Pap smear screening recommended routinely for early diagnosis.

METHODS: Our study is a cross-sectional survey. We asked the participants questions about; their demographic properties, risk factors of cervical cancer, methods of preventing this disease and their attitudes towards Pap smear screening. Those who do not except to fill in the questionnaire are excluded.
RESULTS: 141 female doctors were included in our study. 99,3% of the participants knew HPV is the cause of cervical cancer and 97,9% knew early age of the first sexual experience increase the risk of cervical cancer. While 49,6% of the female doctors participated in the survey have not had Pap smear screening before, 29,8% had it irregularly. The rate of those having regular Pap smear screening is only 20,6%. In this study, the most common causes for rejecting the test are; “having no need because of having no complaint”, “being afraid of gynecological examination” and “not feeling themselves under risk”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Therefore our initial target must be to inform healthcare professionals correctly about cervical cancer and Pap smear screenings. Thus, healthcare professionals will be able to contribute to informing the public.

Keywords: Cervical cancer, Female doctors, Pap smear, Family medicine

Serviks kanseri; kadın hekimler yeterince farkında mı?

Remziye Nur Eke1, Handan Atsız Sezik2, Mehmet Özen3
1Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Antalya, Türkiye
2Narlıdere Toplum Sağlığı Merkezi, İzmir, Türkiye
3Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amacımız Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan kadın hekimlerin serviks kanseri, risk faktörleri ve bu kanserden korunma yöntemleri ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanması, erken tanıda rutin olarak önerilen Pap smear testi konusundaki tutumlarının tespit edilmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmamız kesitsel bir anket çalışmasıdır. Anket formumuzda katılımcılara demografik özelliklerini saptamaya yönelik sorular, serviks kanserinin risk faktörleri ve korunmada etkili yöntemler ile ilgili sorular ve Pap smear yaptırma durumları sorulmuştur. Anketi doldurmayı kabul etmeyenler çalışma dışı bırakılmıştır.

BULGULAR: Çalışmamıza 141 kadın hekim katılmıştır. Katılımcıların %99,3’ünün serviks kanserine HPV’nin neden olduğunu, %97,9’unun da ilk cinsel deneyim yaşının erken olmasının serviks kanseri riskini artırdığını bildikleri saptanmıştır. Katılımcıların %49,6’sı daha önce hiç Pap smear testi yaptırmamış, %29,8’i düzensiz ve %20,6’ sı düzenli olarak olarak yaptırmıştır. Çalışmamızda test yaptırmama nedeni en sık; “herhangi bir şikayeti olmadığı için ihtiyaç duymamak”, “jinekolojik muayeneden çekinmek” ve “kendini risk altında görmemek” olarak tespit edilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Birincil amacımız tüm sağlık çalışanlarını serviks kanseri ve Pap smear taramaları konusunda doğru şekilde bilgilendirmek olmalıdır. Böylece sağlık çalışanları da toplumun bilgilendirilmesine katkıda bulunabilirler.

Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, Kadın hekimler, Pap smear, Aile hekimliği

Remziye Nur Eke, Handan Atsız Sezik, Mehmet Özen. Are female doctors aware of cervical cancer?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 53-57

Corresponding Author: Remziye Nur Eke, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale