E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Atelectasis: An Uncommon Sign of Achalasia in Childhood [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 126-129 | DOI: 10.5222/terh.2021.78942

Atelectasis: An Uncommon Sign of Achalasia in Childhood

Aykut Eşki1, Gökçen Kartal Öztürk1, Gozde Şakul2, Emre Divarcı2, Hüseyin Hüdaver Alper3, Esen Demir1, Figen Gülen1
1Department Of Pediatric Pulmonology, Ege University, Izmir, Turkey
2Department Of Pediatric Surgery, Ege University, Izmir, Turkey
3Department Of Radiology, Ege University, Izmir, Turkey

An 11-year-old boy presented to our pediatric pulmonology clinic with a 3-month history of atelectasis evident on
his chest radiography. Breath sounds revealed fine crackles in the right lower zone and rhonchi in the upper zones.
His initial pulmonary function test was compatible with restrictive pulmonary disease. Chest tomography revealed
that the trachea, right intermediate, and middle lobe bronchi were narrowed by megaesophagus. Esophagogram
determined dilatation of the esophagus and “bird-beak” sign in the esophagogastric junction but it was not sufficient
to diagnose. Esophageal manometry which is the gold standard test for achalasia was performed and type 2
achalasia was diagnosed. His symptoms improved following Heller myotomy conducted together with Dor fundoplication.
Although respiratory problems are more common in infants and younger children, atypical respiratory
presentations may also occur during adolescence. Achalasia should be one of the rare differential diagnoses of
pediatric restrictive pulmonary disease.

Keywords: Esophageal achalasia, Heller myotomy, pulmonary atelectasis, respiratory function test

Atelektazi: Çocukluk Çağında Nadir Bir Akalazya Bulgusu

Aykut Eşki1, Gökçen Kartal Öztürk1, Gozde Şakul2, Emre Divarcı2, Hüseyin Hüdaver Alper3, Esen Demir1, Figen Gülen1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Akciğer grafisinde 3 aydır atelektazi öyküsü olan, 11 yaşında erkek çocuk, Çocuk Göğüs Hastalıklarına başvurdu.
Solunum seslerinde, sağ alt zonda ince ral ve üst zonlarda ronküs mevcuttu. Başvurundaki solunum fonksiyon testi
restriktif akciğer hastalığı ile uyumlu bulundu. Akciğer tomografisinde; megaözofagus trakea, sağ intermedia ve
orta lob bronşlarına dışardan bası yapmaktaydı. İleri tanısal araştırmalarda; özofagogramda özofagus tüm boyunca
dilate ve özofagogastrik birleşkede ise “kuşgagası” görünümü görüldü, ancak akalazya tanısı için yeterli değildi.
Akalazya tansısı için altın standart test olan özofagus manometresi yapıldı ve tip 2 akalazya teşhisi kondu. Heller
miyotomi ve Dor fundoplikasyonu sorasında hastanın semptomları geriledi. Respiratuvar semptomlar infantlarda
daha yaygın görülebilirken, adölesan yaş grubunda atipik respiratuvar şikayetler ile karşımıza çıkabilmektedir.
Akalazya, çocuklarda restriktif akciğer hastalığının nadir ayrıcı tanılarından biri olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Özofageal akalazya, heller miyotomi, atelektazi, solunum fonksiyon testi

Aykut Eşki, Gökçen Kartal Öztürk, Gozde Şakul, Emre Divarcı, Hüseyin Hüdaver Alper, Esen Demir, Figen Gülen. Atelectasis: An Uncommon Sign of Achalasia in Childhood. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 126-129

Corresponding Author: Aykut Eşki, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale