E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Acute Nonoliguric Renal Failure Associated With Naproxen Sodium In A Child [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 147-151 | DOI: 10.5222/terh.2011.80281

Acute Nonoliguric Renal Failure Associated With Naproxen Sodium In A Child

Hakan Erdoğan1, Dildar Bahar Genç2, Ayşe Erdogan3, Gülçin Başdemir4
1Çocuk Nefroloji Kliniği, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Bursa
2Çocuk Onkoloji Kliniği
3Farmakoloji Bölümü, Sevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa, Turkey
4Patoloji Lab, Acıbadem Hastanesi, Bursa

Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) associated nephrotoxicity is uncommon during childhood in contrast to higher incidence in adults. A 12-year-old previously healthy boy was admitted to hospital with abdominal pain after ingestion of 275 mg of Naproxen bid for three days to relieve toothache. His physical examination was within normal limits except dental caries at left first premolar tooth. Erythrocyte sedimentation rate was 65 mm/hour and urine analysis showed (+) proteinuria and 8-10 erythrocytes with normal blood biochemistry. At fifth day of admission, his urea and creatinine levels increased to 85 mg/Dl and 4 mg/dL, respectively. Consecutively, he developed persistent microscopic hematuria and proteinuria of 12 mg/m2/hour. During his hospitalization, blood pressure remained stable and urine output was normal. A renal ultrasound demonstrated increased echogenicity of kidneys and percutaneous renal biopsy revealed tubulointerstitial nephritis. He was conservatively treated with intravenous hydration and supportive care. Renal function gradually returned to normal within 14 days. The popularity of NSAIDs continues to grow among physicians for pediatric use and many children use some form of NSAIDs on unprescribed basis. However, they can lead to severe nephrotoxicity even at therapeutic doses in healthy children. Although reported cases of naproxen induced renal failure are very few, appropriate precautions should be taken while treating children with naproxen.

Keywords: Acute renal failure, naproxen use in children.

Çocukta Naproksen Sodyum Kullanımına Bağlı Akut Nonoligurik Böbrek Yetmezliği

Hakan Erdoğan1, Dildar Bahar Genç2, Ayşe Erdogan3, Gülçin Başdemir4
1Çocuk Nefroloji Kliniği, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Bursa
2Çocuk Onkoloji Kliniği
3Farmakoloji Bölümü, Sevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa, Turkey
4Patoloji Lab, Acıbadem Hastanesi, Bursa

Anti-inflamatuvar kullanımına bağlı renal toksitite erişkin yaş grubunda sık görülmesine rağmen çocukluk yaş grubunda nadirdir. Diş ağrısı sebebiyle 3 gün süreyle günde 2 defa 275 mg naproksen sodyum kullanan 12 yaşındaki erkek olgu karın ağrısı sebebiyle hastaneye başvurdu. Olgunun başvuru sırasında fizik bakı bulguları sol 1. premolar dişteki çürük dışında normaldi. Başlangıçta eritrosit sedimentasyon hızı 65 mm/saat, idrarda (+) protein ve mikroskopisinde ise 8-10 eritrosit dışında böbrek fonksiyon testleri normaldi. Yatışının 5. gününde üre 85 mg/dl, kreatinin 4 mg/dl olarak saptandı. Bu dönemde mikroskopik hematüri ve 12 mg/m2/saat proteinüri vardı. Kan basıncı normal seyretti. İdrar çıkışı başlangıçtan itibaren yeterli olan olgunun böbrek ultrasonunda ekojenite artışı saptandı. Perkütan renal biyopside akut interstisyel nefrit saptanan hastaya intravenöz sıvı desteği uygulandı. Böbrek fonksiyon testleri 14 gün içinde aşamalı olarak normale döndü. Çocukluk yaş grubunda kullanımı giderek artan steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçların tedavi dozlarında bile nefrotoksik olabileceği unutulmamalıdır. Çocuklarda naproksen kullanımına bağlı çok az sayıda olgu bildirilmiştir. Tüm steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar gibi, naproksen da çocukluk yaş grubunda dikkatli kullanılmalıdır

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği, çocukta naproksen kullanımı

Hakan Erdoğan, Dildar Bahar Genç, Ayşe Erdogan, Gülçin Başdemir. Acute Nonoliguric Renal Failure Associated With Naproxen Sodium In A Child. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 147-151
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale