E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Evaluation of rejection causes based from preanalytic origin in our emergency laboratory [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 41-45 | DOI: 10.5222/terh.2016.041

Evaluation of rejection causes based from preanalytic origin in our emergency laboratory

Merve Zeytinli Akşit, Hülya Yalçın, Pınar Tonbaklar Bilgi, Ramazan Avcı, İsmail Karademirci, Erkan Buzkan, Salih Abakay, Ayfer Çolak
Tepecik Training and Research Hospital, Department of Medical Biochemistry, İzmir

INTRODUCTION: Preanalytical phase errors constitute the majority of the total error in the laboratory (46-68%). The aim of this study was to investigate the causes and rates of rejected samples, regarding to certain test groups in our emergecy laboratory.
METHODS: This study was designed on the rejected samples between November 2014 and April 2015 and six test groups in emergecy laboratory was included: clinical chemistry, drug level, cardiac markers, coagulation, erythrocyte sedimentation rate, total urine evaluation. The total number of specimen and rejected samples was obtained from the hospital information system retrospectively. Laboratory errors were classified by test groups, specimen types and causes of specimen rejection.
RESULTS: It was determined that 144887 samples were sent to our emergency laboratory in six months period. 1.14% of them were rejected because of preanalytical errors. Erroneous coding was found as the most common rejection cause (22.9%). Rejection rates of more coding, hemolysis and insufficient volume were found to be 20.2%, 17% and 12.5%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, test request errors were the most common cause of preanalytical errors. Education of medical secretaries can solve this problem.

Keywords: Preanalytical variables, rejection of samples, laboratory errors, clinical laboratory

Acil laboratuvarımızda preanalitik kaynaklı ret nedenlerinin değerlendirilmesi

Merve Zeytinli Akşit, Hülya Yalçın, Pınar Tonbaklar Bilgi, Ramazan Avcı, İsmail Karademirci, Erkan Buzkan, Salih Abakay, Ayfer Çolak
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Laboratuvardaki toplam hataların büyük çoğunluğunu preanalitik evre hataları oluşturur (%46-68). Bu çalışmanın amacı, acil laboratuvarımızdaki bazı test gruplarına ilişkin reddedilen örneklerin oranlarını ve nedenlerini araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Kasım 2014 ve Nisan 2015 tarihleri arasında reddedilen örnekler üzerine planlandı ve acil laboratuvarındaki 6 test grubu (klinik kimya, ilaç düzeyi, kardiyak belirteçler, koagülasyon, eritrosit sedimantasyon hızı, tam idrar tetkiki) dahil edildi. Numunelerin toplam sayısı ve reddedilen örnekler hastane bilgi sisteminden retrospektif olarak elde edildi. Hatalar test grubuna, örnek tipine ve ret nedenlerine göre sınıflandırıldı.
BULGULAR: Altı aylık dönemde acil laboratuvarımıza toplam 144387 numune geldiği belirlendi. Numunelerin %1.14’ü preanalitik hatalar nedeniyle reddedildi. Yanlış kodlama en sık ret nedeni bulundu (%22.9). Fazla kodlama, hemoliz ve yetersiz numune ret oranları sırasıyla %20.2, %17, %12.5 olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda preanalitik hataların en sık nedeni test istem hataları idi. Tıbbi sekreterlerin eğitimi bu sorunu çözüme kavuşturulabilir.

Anahtar Kelimeler: Preanalitik değişkenler, numunelerin reddedilmesi, laboratuvar hataları, klinik laboratuvar

Merve Zeytinli Akşit, Hülya Yalçın, Pınar Tonbaklar Bilgi, Ramazan Avcı, İsmail Karademirci, Erkan Buzkan, Salih Abakay, Ayfer Çolak. Evaluation of rejection causes based from preanalytic origin in our emergency laboratory. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 41-45

Corresponding Author: Merve Zeytinli Akşit, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale