E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Prenatally Diagnosed Congenital Cystic Adenomatoid Malformation of the Lung: Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 111-114 | DOI: 10.5222/terh.2002.85726

Prenatally Diagnosed Congenital Cystic Adenomatoid Malformation of the Lung: Case Report

Nuran Çetin1, Nejat Aksu1, Halil Aydınlıoğlu1, Sümer Sütçüoğlu1, Ümran Kurun1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

Cystic adenomatoid malformatian is characterised by maturation failure of bronchial structures and multiple cysts in varying shapes in the lung tissue. The course of the disease may be asymptomatic, but in some cases the clinical manifestations may consist of respiratory distress, tachypnea, recurrent respiratory tract infections and cyanosis. Recently cystic adenomatoid malformatian can be diagnosed by prenatal ultrasonography in the early stages of the disease. Postnatally, chest roentgenogram and computerised tomography may be helpful in the diagnosis of the disease. Lobectomy, surgical resection or segmentectomy are recommended procedures in order to relieve the pressure of the cysts on the lung tissue and maintain the maturation of the lung. There are 3 types of cystic adenomatoid malformation. Our case was presented herein due to cystic structures broader than 2 cms in diameter, asymptomatic course, prenatal diagnose, and its rarity.

Keywords: Cystic adenomatoid malformation, prenatal diagnosis

Prenatal Dönemde Tanısı Konan Akciğerde Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon: Olgu Sunumu

Nuran Çetin1, Nejat Aksu1, Halil Aydınlıoğlu1, Sümer Sütçüoğlu1, Ümran Kurun1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

Kistik adenomatoid malformasyon, bronşiyoler yapıların matürasyonunda yetersizlik ve normal akciğer dokusunda değişik büyüklük ve sayıda kistlerle karakterize olan bir hastalıktır. Asemptomatik seyirli olabileceği gibi bazı olgularda solunum yetmezliği, takipne, sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları ve siyanoz görülebilmektedir. Son yıllarda prenatal ultrasonografi sayesinde kistik adenomatoid malformasyonlu olgular antenatal dönemde tanınabilmektedir. Postnatal dönemde çekilen göğüs röntgeni ve bilgisayarlı tomografi tanıda yardımcıdır. Tedavide akciğerin büyümesini engelleyen basıyı ortadan kaldırmak amacıyla lobektomi, cerrahi rezeksiyon veya segmentektomi uygulanmaktadır. Kistik adenomatoid malformasyonun üç tipi bulunmaktadır. Olgumuz sağ akciğerinde saptanan kistik yapıların 2 cm'den büyük olması ve asemptomatik seyir göstermesi, prenatal dönemde tanı almış olması ve nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kistik adenomatoid malformasyon, prenatal tanı

Nuran Çetin, Nejat Aksu, Halil Aydınlıoğlu, Sümer Sütçüoğlu, Ümran Kurun. Prenatally Diagnosed Congenital Cystic Adenomatoid Malformation of the Lung: Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 111-114
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale