E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
COVID-19 in Adults: Clinical Findings [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 43-48 | DOI: 10.5222/terh.2020.88896

COVID-19 in Adults: Clinical Findings

Didem Çelik1, Şükran Köse2
1TR Ministry of Health Çiğli Regional Education Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir, Turkey
2University of Health Sciences, Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir, Turkey

COVID-19 IN ADULTS: CLINICAL FINDINGS
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a zoonotic viral infection that has been identified for the first time in China with a high pathogenicity. COVID-19 has a wide spectrum of clinic including asymptomatic infection, mild upper respiratory disease, respiratory failure due to severe viral pneumonia, and even death. World Health Organization reported the fatality rate as 3.8% according to COVID-19 report. In the study, in which 72 314 cases were included in China, 81% of the cases were evaluated as mild, 14% as serious and 5% as critical, and no deaths were reported in the age group of nine and under. However, the case-fatality rate is 70% for cases 70-79 years old and 14.8% for cases 80 and older. It has been reported that the signs and symptoms of COVID-19 in children are similar to adults or are generally milder than adults. It has been reported in the current guideline of the T.R. Ministry of Health that pregnancy does not pose any additional risk for severe course COVID-19. Although the main symptoms of the disease are fever and cough, patients may have headache, conjunctival hyperemia, nasal congestion, sore throat, increased secretion, sputum, malaise, hemoptysis, shortness of breath, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, myalgia, rash, taste and smell disorder. Hypertension, cardiovascular disease, diabetes mellitus, chronic lung disease, all malignancies especially hematological, immunosuppressive therapy or disease, organ transplantation, chronic kidney failure, obesity, smoking are among the risk factors for mortality. Decrease in lymphocyte and fibrinogen count and liver-kidney function tests, troponin I, D-Dimer, lactate dehydrogenase, prothrombin time, creatinine phosphokinase, C-reactive protein, ferritin, interleukin-6 height may lead the clinician as poor prognosis markers. The aim of this review is to evaluate the clinical findings of COVID-19 infection in adults with current literature.

Keywords: COVID-19, Clinical Findings, Risk Factors, Complications

Erişkinlerde COVID-19: Klinik Bulgular

Didem Çelik1, Şükran Köse2
1T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

ERİŞKİNLERDE COVID-19: KLİNİK BULGULAR
Koronavirus hastalığı 2019 (COVID-19), ilk defa Çin’de tanımlanan, patojenitesi oldukça yüksek zoonotik viral bir enfeksiyondur. COVID-19 asemptomatik enfeksiyon, hafif üst solunum yolu hastalığı, şiddetli viral pnömoni kaynaklı solunum yetmezliği ve hatta ölümü kapsayan oldukça geniş bir klinik spektruma sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü, Çin’e ait COVID-19 raporuna göre fatalite hızını %3,8 olarak bildirmiştir. Çin’de 72 314 olgunun dahil edildiği çalışmada olguların %81’i hafif, %14’ü ciddi, %5’i kritik olarak değerlendirilmiş, dokuz yaş ve altındaki grupta ölüm bildirilmemiştir. Ancak 70-79 yaş arası vakalarda vaka-ölüm oranı %8.0 ve 80 yaş ve üstü vakalarda %14.8’dir. Çocuklarda COVID-19'un belirti ve bulgularının yetişkinlere benzer veya yetişkinlere göre genellikle daha hafif olduğu bildirilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı güncel rehberinde gebe olmanın ağır seyirli COVID-19 için ek risk yaratmadığı bildirilmiştir. Hastalığa ait baskın semptomlar ateş ve öksürük olmakla birlikte hastalarda baş ağrısı, konjunktival hiperemi, nazal konjesyon, boğaz ağrısı, sekresyon artışı, balgam, halsizlik, hemoptizi, nefes darlığı, bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, miyalji, döküntü, tat ve koku duyusu bozukluğu gözlenebilir. Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, diabetes mellitus, kronik akciğer hastalığı, başta hematolojik olmak üzere maligniteler, immunsupresif tedavi veya hastalık, organ nakli, kronik böbrek yetmezliği, obezite, sigara kullanımı mortalite açısından risk faktörleri arasındadır. Lenfosit sayısında ve fibrinojen düzeyinde azalma ve karaciğer-böbrek fonksiyon testleri, troponin I, D-Dimer, laktat dehidrogenaz, protrombin zamanı, kreatinin kinaz, C-reaktif protein, ferritin, interlökin-6 yükseklikleri kötü prognoz belirleyicileri olarak klinisyene yol gösterebilir. Bu derlemenin amacı güncel literatürlerle erişkinlerde COVID-19 enfeksiyonun klinik bulgularını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Klinik Bulgular, Risk Faktörleri, Komplikasyonlar

Didem Çelik, Şükran Köse. COVID-19 in Adults: Clinical Findings. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 43-48

Corresponding Author: Didem Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale