E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Intraoperative Ultrasound: An Easy, Cost-Effective Method in Neurosurgical Tumor Resection [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 241-246 | DOI: 10.5222/terh.2019.89410

Intraoperative Ultrasound: An Easy, Cost-Effective Method in Neurosurgical Tumor Resection

Mahmut Çamlar
University qf Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, Izmir

INTRODUCTION: An increasing amount of evidence suggests that extent of resection is an important prognostic marker for patients who has undergone surgery for brain tumors. Intraoperative ultrasound is an easy, widely accessible, cost-effective real-time method that provides a surgical guidance for the surgeon. The aim of this study is to determine the location of tumor after craniotomy with intraoperative ultrasound, to find the correlation between ultrasound findings and the pathology results and also to investigate the efficacy of intraoperative ultrasound use in the detection of residual tumor peroperatively.
METHODS: 59 operations performed for 52 patints diagnosed with brain tumor by a single surgeon (Dr. Camlar) in University of Health Sciences, Izmir Tepecik Education and Research Hospital department of Neurosurgery between 01.01.2014 and 10.07.2018 were retrospectively screened. 27 operations for 25 patients is excluded from the study because intraoperative ultrasound was not used. Thirty two operations performed for 27 patients was studied. The relationship between intraoperative ultrasound images and results of perioperative residual tumor and pathology were investigated. Also the efficacy of intraoperative ultrasound for the detection of the lesion peroperatively was determined.
RESULTS: The intraoperative ultrasound image quality was found to be statistically significantly better in patients who has tumor with cystic component (p <0.001). It was also found that there was no statistically significant effect of pathology to the quality of intraoperative ultrasound image (p = 0,811). The supratentorial or infratentorial location of the tumor did not affected the intraoperative ultrasound image quality (p=1).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is envisaged that the use of intraoperative ultrasound is an easy and cost effective method of neurosurgical tumor resection and its use will become increasingly widespread.

Keywords: intraoperative ultrasound, brain tumor, surgical technique, tumor resection

İntraoperatif Ultrason: Nöroşirürjikal Tümör Rezeksiyonlarında Kolay ve Maliyet Etkin Bir Metod

Mahmut Çamlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Beyin tümörü tanısıyla ameliyat olan olgularda rezeksiyon oranı oldukça önemli bir prognostik faktör olarak kabul görmektedir. İntraoperatif ultrason kolay ulaşılabilir, ucuz, uygulaması kolay olan ve cerrahı ameliyat esnasında yönlendiren bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı intraoperatif ultrason kullanılan olgularda kraniotomi sonrası tümöral kitlenin yerinin belirlenmesi, ultrasonografik görüntüsü ile patoloji arasındaki ilişkiyi araştırmak ve intraoperatif ultrason kullanımının rezidü kitlenin peroperatif olarak saptanmasındaki etkinliğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Beyin tümörü tanısı alıp 01.01.2014 ve 10.07.2018 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroşirürji kliniğinde tek cerrah (MÇ) tarafından ameliyat edilmiş ardışık 52 hastaya uygulanan 59 ameliyat retrospektif olarak tarandı. İntraoperatif ultrason kullanılmamış olan 25 hastanın 27 ameliyatı çalışma dışı bırakıldı. 27 hastaya uygulanan 32 ameliyat çalışmaya dahil edildi. İntraoperatif ultrasonun lezyonu saptamadaki yararı, peroperatif olarak rezidü saptanan olgular ve patoloji sonuçları ile intraoperatif ultrason görüntüleri arasındaki ilişki araştırıldı.
BULGULAR: Lezyonu kistik komponent içeren hastalarda intraoperatif ultrason görüntü kalitesinin istatistiksel anlamlı olarak daha iyi olduğu saptandı ( p<0.001 ). İntraoperatif ultrason görüntü kaliteleri değerlendirildiğinde patolojinin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı gözlendi (p=0,811). Tümörün supratentoriyel veya infratentoriyel yerleşimli olmasının intraoperatif ultrason görüntü kalitesini etkilemediği gösterildi (p=1).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntraoperatif ultrason kullanımının nöroşirürjikal tümör rezeksiyonlarında kolay ve maliyet etkin bir metod olduğu ve kullanımının giderek yaygınlaşacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: intraoperatif ultrason, beyin tümörü, cerrahi teknik, tümör rezeksiyonu

Mahmut Çamlar. Intraoperative Ultrasound: An Easy, Cost-Effective Method in Neurosurgical Tumor Resection. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 241-246

Corresponding Author: Mahmut Çamlar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale