E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Effect Of Uncomplicated Percutaneus Coronary Intervention On Brachial Artery Flow Mediated Dilatation in Patients With Stable Angina Pectoris [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(2): 75-80 | DOI: 10.5222/terh.2008.90688

The Effect Of Uncomplicated Percutaneus Coronary Intervention On Brachial Artery Flow Mediated Dilatation in Patients With Stable Angina Pectoris

Selçuk Pala1, Mustafa Akçakoyun1, Ramazan Kargın1, Zekeriya Kaya1, Cevat Kırma1, Özlem Esen2, Yunus Emiroğlu3, Hekim Karapınar3
1Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğit. ve Araşt. Hast Kardiyoloji Kliniği Kartal İSTANBUL
2Memorial Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İSTANBUL
3Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği VAN

AIM: It is well known that systemic infilammation impairs endothelial function. However, it is not clear whether uncomplicated percutaneus coronary intervention (PCI) causes endothelial dysfunction. The aim of this study was to investigate the effects of uncomplicated PCI on systemic inflammation and brachial artery flow mediated dilation (BAFMD) in patients with stable angina pectoris. MATETRIAL AND METHOD: Forty patients with stable angina pectoris (SAP), (30 male, 10 female, mean age: 56±10 years) with nonnal basal inflammation markers who had uncomplicated PCI were admitted to study. hs-CRP and BAFMD were measured before and 48 hours after PCI. RESULTS: There was a slight increase in hs-CRP levels after PCI (0,243 ± 0,105 vs 0,434 ± 0,130 mg/dl, p<0,0001). However, there were no statistically significant differences in BAFMD before and after PCI (%7,5 ±2,2 vs %7,1 ± 2,6, p>0,05). CONCLUSION: Although there were a slight increase in serum hs-CRP levels following uncomplicated percutaneous coronary intervention of patients with stable angina pectoris, brachial artery flow mediated dilation was not impaired.

Keywords: Flow mediated dilatation, inflammation, Percutaneus coronary intervention

Stabil Angina Pektorisi Olan Hastalarda Komplikasyonsuz Perkütan Koroner Girişimin Brakiyal Arterin Akımla Uyarılan Dilatasyonu Üzerine Etkisi

Selçuk Pala1, Mustafa Akçakoyun1, Ramazan Kargın1, Zekeriya Kaya1, Cevat Kırma1, Özlem Esen2, Yunus Emiroğlu3, Hekim Karapınar3
1Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğit. ve Araşt. Hast Kardiyoloji Kliniği Kartal İSTANBUL
2Memorial Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İSTANBUL
3Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği VAN

AMAÇ: Sistemik inflamasyonun endotel işlevini bozduğu bilinmektedir. Bununla beraber, komplikasyonsuz perkütan koroner girişim (PKG)'in endotel işlevini bozup bozmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada stabil anjina pektorisi (SAP) olan hastalarda yapılan komplikasyonsuz PKG'in sistemik inflamasyon ve brakiyal arterin akımla uyarılan vazodilatasyonu (AUV) üzerine etkisi araştırılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: PKG yapılan ve temel inflamasyon markırları normal bulunan, stabil anjina pektoris (SAP) kliniği olan 40 hasta (30 erkek 10 kadın, yaş ortalaması 56±10) ile çalışma tamamlandı. Hs-CRP ve brakiyal arter AUV'u PKG öncesi ve PKG'den 48 saat sonra ölçüldü. BULGULAR: PKG sonrası hs-CRP düzeylerinde hafif artış izlendi (0,243 ± 0,105 mg/dl ve 0,434 ±0,130 mg/dl, p<0,0001). Bununla birlikte, AUV miktarında PKG öncesi ve sonrasında anlamlı değişiklik saptanmadı (%7,5±2,2 ve % 7,1 ±2,6, p>0,05). SONUÇ: Stabil anjina pektorisili hastalarda yapılan komplikasyonsuz perkütan koroner girişim sonrası, serum hs-CRP düzeylerinde hafif düzeyde artış olmakla birlikte brakiyal arterin akımla uyarılan dilatasyonu bozulmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akımla uyarılan vazodilatasyon, İnflamasyon, Perkütan koroner girişim

Selçuk Pala, Mustafa Akçakoyun, Ramazan Kargın, Zekeriya Kaya, Cevat Kırma, Özlem Esen, Yunus Emiroğlu, Hekim Karapınar. The Effect Of Uncomplicated Percutaneus Coronary Intervention On Brachial Artery Flow Mediated Dilatation in Patients With Stable Angina Pectoris. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(2): 75-80
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale