E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Infection Related Immunoglobulin-M Antibodies Cross Reactive with Human Leucocyte Antigens [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 246-252 | DOI: 10.5222/terh.2021.90692

Infection Related Immunoglobulin-M Antibodies Cross Reactive with Human Leucocyte Antigens

Derya Güleç1, Tulay Kilicaslan Ayna2, Mustafa Soyöz2, Nisel Yılmaz3, Cem Şirin4, Ibrahim Pirim2
1University Of Health Sciences, Tepecik Training And Research Hospital, Tissue Typing Laboratory, Izmir Turkey
2İzmir Katip Çelebi University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Biology And Genetics & Tepecik Training And Research Hospital, Tissue Typing Laboratory, Izmir Turkey
3University Of Health Sciences, Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Medical Microbiology, Izmir Turkey
4Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Isparta, Turkey

Objective: The first required feature for the patients, who will undergo allotransplantation, is HLA compatibility between donor and the recipient. In this study, it was aimed to indicate whether IgM antibodies that are produced during acute infection phase affect crossmatch tests or not, in addition to hitches that can occur in HLA incompatible transplants.
Methods: Eighty-two patients with acute infection due to only one infectious agent and high serum IgM antibody levels were involved in this study. The patients had no alloimmunization (blood transfusion, pregnancy, and/or previous transplants). Fifty-five healthy individuals were used as HLA antigen source in order to evaluate Ab-Ag lymphocytotoxicity reactions.
Results: The infectious agent distribution in the sera samples were as 25.6% Anti-Epstein-Barr virus capsid antigen (EBV VCA), 14.6% Anti-Cytomegalovirus (CMV), 17.1% Anti-Toxoplasma, 11% Anti-Hepatitis A Virus (HAV), 7.3% Anti-Rubella, 7.3% Anti-Varicella zoster virus (VZV), 4.9% Anti-Brucella, 3.7% Anti-Mumps, 2.97% Anti-Parvovirus B19, 1.9% Anti-Herpes simplex virus (HSV)-1, and 3.7% Anti-HBc. IgM antibody and HLA antigen reactions were analyzed by lymphocytotoxicity method in terasaki plates using peripheral blood lymphocytes of 55 healthy individuals.
Conclusion: In lymphocytotoxicity test, the distribution of reactions that IgM antibodies gave to HLA antigens without class I-II differentiation according to infections were identified as 50% Brucella, 50% VZV, 44.4% HAV, 41.7% CMV, 42.9% EBV, 35.7% Toxoplasma, and 33.3% Rubella.

Keywords: Immunoglobulin M, Cross reaction, HLA, Lymphocytotoxicty test

Enfeksiyon Kaynaklı İmmünglobulin-M Antikorları İnsan Lökosit Antijenleri ile Çapraz Reaktiftir

Derya Güleç1, Tulay Kilicaslan Ayna2, Mustafa Soyöz2, Nisel Yılmaz3, Cem Şirin4, Ibrahim Pirim2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doku Tiplendirme Laboratuvarı, İzmir Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Bölümü & Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doku Tiplendirme Laboratuvarı, İzmir Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir Türkiye
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, IspartaTürkiye

Amaç: Allo transplantasyon yapılacak kişilerde ilk aranılan vericisi ile arasındaki HLA uyumudur. Bu çalışmada, HLA uyumsuz nakillerde meydana gelebilecek olumsuzluklara ek olarak, akut infeksiyon döneminde oluşan IgM antikorlarının cross match testlerini etkileyip etkilemediğini göstermek amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamıza serum IgM antikor seviyesi yüksek bulunan, yalnızca bir enfeksiyöz ajandan kaynaklanan akut infeksiyon geçiren 82 hasta dâhil edildi. Hastaların alloimmunizasyon (kan nakli, hamilelik ve/veya nakil) öyküsü bulunmuyordu. Ab-Ag lenfositotoksisite reaksiyonunu değerlendirmek için HLA antijenlerinin kaynağı olarak 55 sağlıklı kişi kullanıldı.
Bulgular: Bu serumlardaki enfeksiyöz ajanların dağılımı %25,6 Anti-Epstein-Barr virüs kapsid antigen (EBV VCA), %14,6 Anti Cytomegalovirus (CMV), %17,1 Anti-Toxoplasma, %11 Anti Hepatitis A Virüs (HAV), %7,3 Anti-Rubella, %7,3 Anti Varicella zoster virüs (VZV), %4,9 Anti Brucella, %3,7 Anti Mumps, %2,97 Anti Parvovirus B19, %1,9 Anti Herpes simplex virüs (HSV)-1 ve %3,7 Anti-HBc şeklindedir. Elli beş sağlıklı kişiden aldığımız periferik kan lenfositleri kullanılarak, terasaki plaklarında lenfositotoksisite yöntemi ile IgM antikoru ve HLA antijen reaksiyonu analiz edildi.
Sonuç: Lenfositotoksisite testinde, IgM antikorlarının HLA Class I-II ayırımı yapılmaksızın vermiş olduğu reaksiyonların infeksiyonlar için dağılımı Brucella %50, VZV %50, HAV %44,4, CMV %41,7, EBV %42,9, Toxoplasma %35,7 ve Rubella %33,3 olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Immunglobulin M, Çapraz reaksiyon, HLA, Lenfositotoksisite testi

Derya Güleç, Tulay Kilicaslan Ayna, Mustafa Soyöz, Nisel Yılmaz, Cem Şirin, Ibrahim Pirim. Infection Related Immunoglobulin-M Antibodies Cross Reactive with Human Leucocyte Antigens. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 246-252

Corresponding Author: Derya Güleç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale