E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Effectiveness and Short Term Functional Results of Surgical Treatment with Locking Plate in Proximal Humerus Fractures [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 233-239 | DOI: 10.5222/terh.2020.90958

Effectiveness and Short Term Functional Results of Surgical Treatment with Locking Plate in Proximal Humerus Fractures

Tolgahan Kuru, Onur Yılmaz
Department of Orthopedics and Traumatology, Onsekiz Mart University Medical Faculty, Canakkale, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate postoperative short term outcomes, union status, early and late complications and the relationship between them in patients treated with plate osteosynthesis due to proximal humerus fractures in our hospital.
METHODS: A total of 34 patients aged between 18-92 years were included in the study. Patients’ age, gender, fracture pattern, time from hospitalization to the surgery, time from surgery to discharge and comorbidities were recorded and evaluated.
RESULTS: The mean duration of hospitalization was found as 3.4±1.7 days. There was no significant difference between the patients with and without comorbidity in terms of the mean duration of hospitalization. There was no significant difference between the patients with and without complications in terms of the mean time from hospitalization to the surgery. According to Neer classification, postoperative late complications occurred in 40% of Neer Type 4 fractures, 29.4% of Neer Type 3 fractures and 8.3% of Neer Type 2 fractures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Internal fixation with locking plate seems a reliable option in the treatment of proximal humerus fractures, especially in osteoporotic bones and Neer Type 2 fractures.

Keywords: proximal humerus fracture, displaced fracture, Neer classification system, locking plate fixation

Proksimal Humerus Kırıklarında Kilitli Plak ile Cerrahi Tedavinin Etkinliği ve Kısa Dönem Fonksiyonel Sonuçları

Tolgahan Kuru, Onur Yılmaz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, hastanemizde proksimal humerus kırıkları nedeniyle plak osteosentez uygulanan hastalarda postoperatif yakın dönem sonuçları, kaynama durumunu, postoperatif komplikasyonları ve bunlar arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 18-92 yaş arası 17’si kadın ve 17’si erkek olmak üzere toplam 34 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaş ve cinsiyet gibi demografik verileri, kırık oluşma paterni, hastaneye yatış ile cerrahi arasında geçen süre, cerrahi ile taburculuğa kadar geçen süre, hastanede yatış süresi ve ek hastalıkları kaydedilmiştir.
BULGULAR: Hastaların ortalama hastanede yatış süresi 3.4 ± 1.7 gün olarak bulunmuştur. Ortalama hastanede kalış süresi açısından komorbiditesi bulunan ve bulunmayan hastalar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Geç komplikasyon görülen hastalar ile komplikasyon görülmeyen hastalar arasında operasyona kadar geçen ortalama süre açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Neer Tip 4 kırıkların %40’ında, Neer Tip 3 kırıkların %29.4’ünde ve Neer Tip 2 kırıkların %8.3’ünde postoperatif geç komplikasyon oluştuğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kilitli plak ile internal fiksasyon, başta osteoporotik kemikler ve Neer Tip 2 kırıklar olmak üzere proksimal humerus kırıklarının cerrahi tedavisinde güvenilir bir seçenek olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: proksimal humerus kırığı, deplase kırık, Neer sınıflandırma sistemi, kilitli plak fiksasyonu

Tolgahan Kuru, Onur Yılmaz. Effectiveness and Short Term Functional Results of Surgical Treatment with Locking Plate in Proximal Humerus Fractures. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 233-239

Corresponding Author: Tolgahan Kuru, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale