E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Primary Gallbladder Pleomorphic Sarcoma: A Rare Case [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 291-294 | DOI: 10.5222/terh.2019.91885

Primary Gallbladder Pleomorphic Sarcoma: A Rare Case

Semra Demirli Atıcı1, Halit Batuhan Demir1, Değercan Yeşilyurt1, Dudu Solakoğlu2, Mehmet Üstün1, Cengiz Aydın1
1¹University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of General Surgery
2²University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pathology

Background: Primary gallbladder pleomorphic sarcoma is a very rare type of tumor and the prognosis is not well known mainly due to limited number of cases reported. Here, we aimed to report a case with primary gallbladder pleomorphic sarcoma which diagnosis was based on morphology and immunohistochemistry
Case presentation: A 70- year- old male presented with a three months of abdominal pain in the upper right quadrant and weight loss. The patient reported a past medical history of chronic cholecystitis. With extensive radiological imaging, the patient was diagnosed with gallbladder cancer and simple cholecystectomy, with segment 4b and 5 resection of the underlying liver tissue and the pericholedochal lymph nodes were performed. The immunohistochemical analyses supoorted the diagnosis of primary gallbladder pleomorphic sarcoma. Patients postoperative course was unremarkable and he was discharged on postoperative 5th day and adjuvant chemotherapy was
recommended.
Conclusion: Primary gallbladder pleomorphic sarcoma is a very rare histological type with an unclear pathogenesis. A better understandig of pathogenesis and treatment for this disease, with larger case series may be better addressed.

Keywords: gallbladder, pleomorphic sarcoma, laparoscopic cholecystectomy

Primer Safra Kesesi Pleomorfik Sarkomu: Nadir Bir Olgu

Semra Demirli Atıcı1, Halit Batuhan Demir1, Değercan Yeşilyurt1, Dudu Solakoğlu2, Mehmet Üstün1, Cengiz Aydın1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı

Primer safra kesesi pleomorfik sarkomu çok nadir görülen bir tümör tipidir ve literatürde bildirilen olgu sayısının sınırlı olmasından dolayı iyi bilinmemektedir. Bu yazıda postoperatif immünhistokimyasal inceleme ile tanı konulan primer safra kesesi pleomorfik sarkomlu bir olgu sunuldu.
70 yaşında erkek hasta, sağ üst kadranda üç aydır olan karın ağrısı ve kilo kaybı ile başvurdu. Hastanın özgeçmişte kronik kolesistit nedeniyle medikal tedavi öyküsü mevcuttu. Kapsamlı radyolojik görüntüleme ile hastaya safra kesesi kanseri tanısı konuldu. Hastaya radikal kolesistektomi, karaciğer segmen 4b, 5 rezeksiyonu ve perikoledokal lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Postoperatif dönemi kompllikasyonsuz seyreden hasta postoperatif 5. günde taburcu edildi. Postoperatif immünhistokimyasal incelemeler primer safra kesesi pleomorfik sarkom tanısını destekledi. Hasta adjuvan kemoterapi için tıbbi onkoloji bölümüne yönlendirildi.

Anahtar Kelimeler: safra kesesi, pleomorfik sarkom, laparoskopik kolesistektomi

Semra Demirli Atıcı, Halit Batuhan Demir, Değercan Yeşilyurt, Dudu Solakoğlu, Mehmet Üstün, Cengiz Aydın. Primary Gallbladder Pleomorphic Sarcoma: A Rare Case. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 291-294

Corresponding Author: Semra Demirli Atıcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale