E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Clinical And Pathologıcal Factors Affecting Lymph Node Metastasis In Patıents Operated On with the dıagnosıs of Colorectal Cancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 15-22 | DOI: 10.5222/terh.2016.015

The Clinical And Pathologıcal Factors Affecting Lymph Node Metastasis In Patıents Operated On with the dıagnosıs of Colorectal Cancer

Mehmet Akif Üstüner1, Enver İlhan2, Eyüp Yeldan2, Asuman Argon3, Enver Vardar3
1Dr.abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2İzmir Bozyaka Education And Research Hospital, General Surgery Clinic, İzmi̇r,türki̇ye
3İzmir Bozyaka Education And Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, İzmi̇r

INTRODUCTION: We aimed to examine the clinical and the pathological factors that affect lymph node metastasis, which is an important prognostic factor in survival of the patients with colorectal cancer, and to determine the most appropriate patient-centered treatment method
METHODS: The file records and electronic data of the patients who had been operated on with the diagnosis of colorectal cancer at the General Surgery Clinic between May 2008 and December 2012 were retrospectively evaluated
RESULTS: Seventy-four patients, 50 males (67.6%) and 24 females (32.4%), were included in the study. The mean age of the patients was 69.3 years (range: 38-60 years). While lymphovascular invasion was observed in 21 patients (28.4%), perineural invasion was observed in 19 patients (25.7%). When the growth pattern was examined, 48 patients (64.9%) demonstrated ulcerovegetative growth pattern, 18 patients (24.3%) demonstrated ulcerated growth pattern, eight patients (10.8%) demonstrated a polyp-type growth pattern. The most frequent tumor localization was the middle third of rectum (n=20; 27%) and the most common type of surgery was the Miles operation (n=16; 21.6%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, the risk of LNM significantly increases in patients with colorectal cancer who have surgical radial margin,lymphovascular and perineural invasion. Over time, the other risk factors affecting LNM will be determined with large scale studies that could be conducted together with advancing technology and broad sources of knowledge. In this way, minimally invasive surgery could be performed on cases with colon cancer and the patients would be protected from the side effects of unnecessary chemotherapy.

Keywords: lymph node metastasis, colorectal cancer, lypmphovasculer invasion

Kolerektal Kanser Tanısıyla Ameliyat Olmuş Hastalardaki Lenf Nodu Metastazına Etki Eden Klinik Ve Patolojik Faktörler

Mehmet Akif Üstüner1, Enver İlhan2, Eyüp Yeldan2, Asuman Argon3, Enver Vardar3
1Dr.abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkolojı Eğıtım Ve Araştırma Hastanesi̇,ankara,türki̇ye
2İzmır Bozyaka Eğıtım Ve Araştırma Hastanesı Genel Cerrahi Kliniği,ızmır,türki̇ye
3İzmır Bozyaka Eğıtım Ve Araştırma Hastanesı Patoloji Kliniği,ızmır,türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolorektal kanserli hastalarda sağkalımda önemli bir prognostik faktör olan lenf nodu metastazına etki eden klinik ve patolojik faktörleri inceleyerek hasta merkezli en uygun tedaviyi belirlemeyi amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Cerrahi Kliniği’nde Mayıs 2008-Aralık 2012 tarihleri arasında kolerektal kanser tanısıyla ameliyat yapılan hastaların dosya kayıtları ve elektronik ortam bilgileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Araştırmamızda bulunan 74 hastanın 50(67,6%)’si erkek,24(32,4%)’ü kadındı.Hastalarımızın yaş ortalaması 69,3(38-60) olarak bulundu, 50(67,6%) hasta 65 yaş üstünde,24(32,4%) hasta 65 ve altındaydı.21(28,4%) hastada lenfovasküler invazyon gözlenirken 19(25,7%) hastada perinöral invazyon gözlendi.Gelişim paternine baktığımızda 48(64,9%) hasta ülserovegatatif, 18(24,3%) hasta ülsere, 8(10,8%) hastanın polip tipte gelişm paterni gösterıyordu.En sık gözlenen tümör lokalizasyonu rektum orta 1/3 olarak bulurken(20(27%)),en sık yapılan operasyon Miles operasyonu olarak karşımıza çıktı(16(21,6%)).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak kolon kanserlerinde lenfovasküler invazyon,perinöral invazyona sahip hastalarda LNM riski önemli ölçüde artmaktadır.Zaman içerisinde,gelişen teknoloji ve bilgi birikimiyle yapılacak olan daha kapsamlı çalışmalarla LNM yi etkileyen diğer risk faktörler de bulunacaktır.Bu sayede kolon kanserlerinde minimal invaziv cerrahi uygulanabilecek ve hastalar gereksiz kemoterapinin yan etkilerinden korunacaktır

Anahtar Kelimeler: lenf nodu metastazı, kolorektal kanser, lenfovasküler invazyon

Mehmet Akif Üstüner, Enver İlhan, Eyüp Yeldan, Asuman Argon, Enver Vardar. The Clinical And Pathologıcal Factors Affecting Lymph Node Metastasis In Patıents Operated On with the dıagnosıs of Colorectal Cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 15-22

Corresponding Author: Mehmet Akif Üstüner, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale