E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
A Novel Laboratory Marker for Hepatosteatosis: Mean Platelet Volume to Lymphocyte Count Ratio [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 80-83 | DOI: 10.5222/terh.2021.93798

A Novel Laboratory Marker for Hepatosteatosis: Mean Platelet Volume to Lymphocyte Count Ratio

Satılmış Bilgin, Ozge Kurtkulagi
Izzet Baysal Training and Research Hospital

Objective: Hepatosteatoz (HS), karaciğerde en az %5 kuru ağırlığa denk gelecek şekilde yağ birikmesidir. Sadece Ortalama trombosit hacmi (MPV) değil, aynı zamanda ortalama trombosit hacmi/lenfosit oranı (MPVLR) metabolik ve enflamatuvar durumların bir belirteci olarak bildirilmektedir. Bu çalışmamızda hepatosteatozlu hastaların MPVLR değerini, sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırmayı amaçladık. Ayrıca CRP ile MPVLR arasındaki korelasyonu araştırdık.
Yöntem: Kurumumuz iç hastalıkları polikliniklerine 2018 Aralık-2019 Aralık tarihleri arasında başvuran HS’lu hastalar çalışmaya alındı. MPVLR, MPV/Lenfosit formülü ile hesaplandı.
Bulgular: HS ve kontrol gruplarının medyan MPVLR değeri sırasıyla %4.3 (2.1) ve %3.6 (1.7) idi (p<0.001). HS ve kontrol gruplarının medyan CRP değeri sırasıyla 3.6 (4.9) mg/L ve 0.4 (0.2) mg/L idi (p<0.001). MPVLR, CRP ile pozitif ve güçlü bir korelasyona sahipti (r=0.64, p<0.001). Buna karşın, MPVLR ile LDL kolesterol, ALT ve trigliserit arasında korelasyon yoktu.
Sonuç: Komorbiditesi bulunmayan HS’lu hastalarda artmış MPVLR değeri, hekimler için HS açısından uyarıcı olmalıdır. CRP ile MPVLR arasındaki güçlü pozitif korelasyon, MPVLR’nin de güvenilir bir inflamatuvar belirteç olduğunu düşündürmektedir.

Keywords: mean platelet volume to lymphocyte ratio, hepatosteatosis, inflammation

Hepatosteatozda Yeni Bir Laboratuvar Belirteci: Ortalama Trombosit Hacmi/Lenfosit Oranı

Satılmış Bilgin, Ozge Kurtkulagi
Izzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Hepatosteatosis (HS) is defined as accumulation of fat in liver reaching to an amount of at least 5% of liver weight. Not just mean platelet volume (MPV), but also MPV to lymphocyte ratio (MPVLR) has been introduced as a marker in inflammatory and metabolic conditions. We aimed to compare MPVLR values of patients with hepatosteatosis with those of healthy controls. We also investigated the correlation between CRP and MPVLR
Methods: The data of the patients with HS who were admitted to internal medicine outpatient clinics of our institution between 2018 December and 2019 December were enrolled into the study. The MPVLR were calculated using MPV/lymphocyte formula.
Results: The median MPVLRs of the HS and control groups were 4.3% (2.1) and 3.6% (1.7), respectively (p<0.001). The median CRP levels of the HS and control groups were 3.6 (4.9) mg/L and 0.4 (0.2) mg/L, respectively (p<0.001). The MPVLR was positively and strongly correlated with CRP (r=0.64, p<0.001). However, MPVLR and the biochemical parameters; LDL-cholesterol, ALT and triglyceride were not correlated at all..
Conclusion: We suggest that elevated MPVLR should alert physicians for possible hepatosteatosis in a population without comorbidities. Positive and strong correlation between CRP and MPVLR should also prompt use of MPVLR as a reliable inflammatory predictor.

Anahtar Kelimeler: ortalama trombosit hacmi lenfosit oranı, hepatosteatoz, inflamasyon

Satılmış Bilgin, Ozge Kurtkulagi. A Novel Laboratory Marker for Hepatosteatosis: Mean Platelet Volume to Lymphocyte Count Ratio. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 80-83

Corresponding Author: Satılmış Bilgin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale