E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Sterotactic Radiosurgery for Trigeminal Neuralgia: Single Center Experience [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 84-90 | DOI: 10.5222/terh.2021.94940

Sterotactic Radiosurgery for Trigeminal Neuralgia: Single Center Experience

Mihriban Erdoğan1, Adem Sengul2, Ayhan Aydin2, Ali Olmezoglu3, Ceylan Diren Erim2, Dilek Arslan4
1Health Sciences University İzmir Tepecik Training and Research Hospital Radiation Oncology Clinic
2Katip Çelebi University Atatürk Training Research Hospital Radiation Oncology Clinic
3Manisa Celal Bayar University Hospital Radiation Oncology Clinic
4Health Sciences University Tepecik Training and Research Hospital Brain and Neurosurgery Clinic

Objective: We evaluated our results with stereotactic radiosurgery in trigeminal neuralgia (TN).
Methods: Thirteen patients diagnosed with TN resistant to medical treatments applied for SRS with Cyberknife (Accuray, Sunnyvale, CA) between 2013 and 2018 were evaluated retrospectively. Treatment planning CT with 1 mm slice thickness was fused with contrast-enhanced T1 axial and T2 flair cranial MRI images with 1.25 mm slice thickness. As a targeted region the area extending from the point where trigeminal nerve leaves the pons up to its entrance into the Meckel cave (retrogasserian zone) was contoured. All patients received 60 Gy SRC with a median reference dose of 80% (68%-87%).
Results: After a median follow-up of 12 (3-72) months, complete response was achieved in 10 patients (76.9%). Median time to response was 45 (1-180) days. Response was achieved during the first month after treatment in 5 (50%) patients. Three patients refractory to treatment did not have a history of operation and 2 of them had atypical (steady) pain. During follow-up, 2 of 9 patients (22.2%) who did not have hypoesthesia before treatment had BNI class II-III hypoesthesia. Four patients (30.8%) quit taking pills after stereotactic radiosurgery.
Conclusion: SRC for TN resistant to medical treatment is a successful treatment for pain palliation.

Keywords: STEREOTACTIC RADIOSURGERY, TRIGEMINAL NEURALGIA, SINGLE CENTER

Trigeminal Nevraljide Stereotaktik Radyocerrahi Deneyimi Tek Merkez Sonuçları

Mihriban Erdoğan1, Adem Sengul2, Ayhan Aydin2, Ali Olmezoglu3, Ceylan Diren Erim2, Dilek Arslan4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniği
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji kliniği
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkoloji kliniği
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği

Amaç: Trigeminal nevraljide, stereotaktik radyocerrahi sonuçlarımızı değerlendirdik.
Yöntem: Bu çalışmada, 2013-2018 yılları arasında kliniğimize başvuran medikal tedaviye dirençli trigeminal nevralji tanısı ile Cyberknife (Accuray, Sunnyvale, CA) uygulanan 13 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Bir mm aralıklarla çekilen planlama bilgisayarlı tomografisi, 1,25 mm aralıklarla çekilmiş kranyal manyetik rezonans görüntülemesinin kontrastlı T1 aksiyel ve T2 flair kesitleriyle füzyon yapıldı. Hedef olarak trigeminal sinirin ponstan çıktığı yerden Meckel kavitesi girişine kadar olan kısmı (retrogasserian zone) konturlandı. Tüm hastalara medyan %80 (%68-%87) referans izodozda 60 Gy SRC uygulandı.
Bulgular: Medyan 12 (3-72) aylık takip sonunda hastaların 10’nunda (%76,9), ağrıda tam yanıt elde edildi. Yanıt süresi medyan 45 (1-180) gündü. Yanıt alınan hastaların 5’inde (%50) yanıt, ilk ay içinde gözlendi. Takip süresi içinde hiçbir hastada ağrı relapsı olmadı. Yanıt alınmayan 3 hastada operasyon öyküsü yoktu ve ikisinde atipik (sürekli) ağrı şeklindeydi. Takipte tedavi öncesi hipoestezisi olmayan 9 hastanın 2’sinde (%22,2) BNI sınıf II-III hipoestezi görüldü. Hastaların 4’ü (%30,8) stereotaktik radyocerrahi sonrası ilaç alımını sonlandırmıştı.
Sonuç: Medikal tedaviye dirençli trigeminal nevraljide, stereotaktik radyocerrahi ağrı palyasyonunda başarılı bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ, TRİGEMİNAL NEVRALJİ, TEK MERKEZ

Mihriban Erdoğan, Adem Sengul, Ayhan Aydin, Ali Olmezoglu, Ceylan Diren Erim, Dilek Arslan. Sterotactic Radiosurgery for Trigeminal Neuralgia: Single Center Experience. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 84-90

Corresponding Author: Dilek Arslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale