E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
lmportance of Penetrating Wounds of the Gluteal Region [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 119-122 | DOI: 10.5222/terh.2006.95601

lmportance of Penetrating Wounds of the Gluteal Region

Erdinç Kamer1, Haluk Recai Ünalp1, Mehmet Ali Önal1, Yalçın Karahan1, Hasan Börekçi1, Yeliz Yılmaz1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Aim: Stab wounds of the gluteal region are uncommon injuries. These penetrating injuries can be potentially life-threatening. Thus, they deserve timely evaluation and interventional management. The purpose of this retrospective study was to evaluate our experience with this special type of injury. Methods: Fourty-two patients who had gluteal penetration were included in this study. Patients were retrospectively reviewed for demographic data, type of injury and additional injuries, management and outcome. Results: One (2.3%) patient suffered a rectal injury, one (2.3%) a rectal injury plus ileum perforation, and one a sciatic nerve injury. Rectal injuries were treated with primer repair by transanal route plus diverting colostomy, one vuith ileum repair and, one wih sciatic nerve repair. The re was no postoperative complication or mortality. Conclusions: Penetrating injuries of the gluteal area can be potentially life-threatening. Meticulous evaluation and suspicion of a major injury during examination should prevent misdiagnosis and ensure early effective treatment.

Keywords: Gluteal area, penetrating wounds, trauma

Kesici Delici Aletlere Bağlı Gluteal Böle Yaralanmalarının Önemi

Erdinç Kamer1, Haluk Recai Ünalp1, Mehmet Ali Önal1, Yalçın Karahan1, Hasan Börekçi1, Yeliz Yılmaz1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Amaç: Kesici alet yaralamasına bağlı gluteal bölge yaralanmaları nadirdir. Bu tarz penetran yaralanmalar hayati tehlike potansiyeli taşır. Bu nedenle bu özellikteki yaralanmaların zamanında değerlendirilmesi ve etkin tedavisi önemlidir. Çalışmamızın amacı bu tip yaralanmalardaki deneyimlerimizi sunmaktır. Yöntem: Gluteal bölge yaralanması olan 42 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik bilgileri, yaralanma tipi, ek yaralanmalar, yapılan tedaviler ve sonuçları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Bir (%2.3) hastada sadece rektal yaralanma, bir (%2.3) hastada rektal yaralanmayla birlikte ileum yaralanması, bir (%2.3) hastada ise siyatik sinir yaralanması saptandı. Rektal yaralanmak olgulara transanal yolla primer onarım ile birlikte saptırıcı kolostomi, birine ayrıca ileum primer sütür, birinde siyatik sinir onarımı yapıldı. Postoperatif komplikasyon ve mortalite gelişmedi. Sonuç: Gluteal bölgenin penetran yaralanmaları hayati tehlike potansiyeli taşır. Muayene sırasında majör yaralanmadan şüphelenmek ve dikkatli gözlem tanı hatalarını önleyecektir ve erken etkin tedaviye olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gluteal bölge, kesici-delici alet yaralanmaları, travma

Erdinç Kamer, Haluk Recai Ünalp, Mehmet Ali Önal, Yalçın Karahan, Hasan Börekçi, Yeliz Yılmaz. lmportance of Penetrating Wounds of the Gluteal Region. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 119-122
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale