E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Comparıson of The Sodıum And Potassıum Results Obtaıned By Blood Gas Analysıs Versus Autoanalyzer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 7-11 | DOI: 10.5222/terh.2014.95866

Comparıson of The Sodıum And Potassıum Results Obtaıned By Blood Gas Analysıs Versus Autoanalyzer

Savaş Sezik1, Turgay Yılmaz Kılıç1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İZMİR

Aim: To investigate any relationship between sodium and potassium levels in blood gas analysis and the levels measured by otoanalyzer. Materials and methods: In our study, 2354 patient's test results of Na and K measurements simultaneously in blood gas and autoanalyzer were evaluated retrospectively for about 6 months period. In the emergency department Findings: Mean K values which is measured on blood gas and autoanalysers were 3.77 ± 0.84 mmol/l and 4.46 ± 0.80 mmol/l respectively. The mean difference was 0.68 ± 0.61 mmol/l for K. Mean Na values which is measured on blood gas and autoanalysers were 145.14±7.40 and 135.88±5.29 mmol/l respectively. The mean difference was -9.26±6.54 mmol/l for Na. Conclusion: It is not appropriate to use results of K and Na measurements in blood gas analysis instead of the results measured by the autoanalyzer

Keywords: Autoanalyzer, Blood gas analysis, Electrolyte.

Kan Gazı Analizi İle Otoanalizör Sodyum ve Potasyum Sonuçlarının Karşılaştırılması

Savaş Sezik1, Turgay Yılmaz Kılıç1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İZMİR

Amaç: Kan gazı analizi sırasında ölçülen Sodyum (Na) ve potasyum (K) un otoanalizörle elde edilen değerlerle eşit olup olmadığını araştırmak. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 6 aylık sürede acil serviste eş zamanlı olarak kan gazı ve otoanalizörde Na ve K+ ölçümü yapılan 2354 hastanın tetkik sonuçları geriye dönük değerlendirildi. Bulgular: Kan gazında ve otoanalizörde ölçülen ortalama K+ değerlerini sırasıyla 3.77±0.84 mmol/l ve 4.46±0.80 mmol/l; ve K+ için fark ortalamasını 0.68±0.61 mmol/l saptadık. Kan gazında ve otoanalizörde ölçülen ortalama Na değerlerini ise sırasıyla 145.14±7.40 ve 135.88±5.29 mmol/l; ve Na için fark ortalamasını -9.26±6.54 mmol/l saptadık. Sonuç: Kan gazı analizi ile yapılan K+ ve Na ölçüm sonuçlarının otoanalizör ile yapılan ölçüm sonuçlarının yerine kullanılması uygun değildir.

Anahtar Kelimeler: Elektrolit, Kan gazı analizi, Otoanalizör.

Savaş Sezik, Turgay Yılmaz Kılıç. Comparıson of The Sodıum And Potassıum Results Obtaıned By Blood Gas Analysıs Versus Autoanalyzer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 7-11
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale