E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Covid-19 Infection in The Perinatal and Neonatal Period [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 63-69 | DOI: 10.5222/terh.2020.97830

Covid-19 Infection in The Perinatal and Neonatal Period

Ozgun Uygur1, Mehmet Yekta Oncel2
1Division of Neonatology, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Health Sciences University, Izmir, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

The novel Coronavirus infection (COVID-19) is generally detected in adults, but it can also be seen in childhood and newborn period. Although the data on the transition from pregnancy to fetus in newborns is still insufficient, newborns are at risk due to their immature immune systems, the possibility of perinatal contact in vaginal deliveries and postpartum contact from asymptomatic mothers. Case report definition is similar to the adult group. From the birth of suspected/positive pregnant women, neonatal precautions should be taken and under appropriate birth conditions, safe transport should be provided by isolation precautions. Infants should be isolated in neonatal intensive care units, and standard and droplet infection precautions should be taken, since the main route of transmission is through contact and droplet. This disease does not specific clinical features, so support for the treatment of this infection is applied according to the treatment requirements of the patients. In this process, after the mother is informed about the supply of breast milk, the mother can breastfeed her baby with a medical/surgical mask after hand hygiene, or by providing hand hygiene and nipple cleaning, mother can milk to bottle so that the baby can receive breast milk. Comprehensive studies are needed on vertical/horizontal transmission, follow-up and treatment of COVID-19 infection and also short and long-term outcomes of this infection.

Keywords: COVID-19, maternal, vertical transition, newborn

Perinatal ve Yenidoğan Döneminde Covid-19 Enfeksiyonu

Ozgun Uygur1, Mehmet Yekta Oncel2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir

Yeni tip Coronavirus enfeksiyonu (COVID-19) daha çok erişkinlerde görülmekle birlikte çocukluk yaş grubunda ve yenidoğan döneminde de görülebilmektedir. Yenidoğanlarda gebeden fetüse vertikal geçiş konusunda veriler halen yetersiz olmakla birlikte yenidoğanlar immun sistemlerinin immatür olması, vajinal doğumlarda perinatal temas olasılığının olması, asemptomatik annelerden doğum sonrası temas nedeni ile risk altındadırlar. Yenidoğanda vaka tanımında erişkin yaş grubu tanımlaması kullanılmaktadır. Şüpheli/pozitif gebelerin doğumundan itibaren yenidoğana ait önlemler alınmalı, uygun doğum koşullarında izolasyon önlemleri alınarak güvenli transport sağlanmalıdır. Bebekler yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde izole edilerek temel bulaş yolu temas ve damlacık yolu ile olması nedeni ile standart ve damlacık enfeksiyonu önlemleri alınmalıdır. Özgül bir klinik tablosu olmayan bu enfeksiyonun tedavisinde uygulanacak destek tedavi gereksinimlere göre uygulanmaktadır. Bu süreçte anneye anne sütünün temini hakkında bilgilendirme yapılarak anne bebeğini el hijyeni sağlandıktan sonra tıbbi/cerrahi maske ile emzirebilir veya yine el hijyeni ve meme başı temizliğini sağlayarak maske ile sütünü sağıp bebeğin anne sütü almasını sağlayabilir. COVID-19 enfeksiyonun vertikal veya horizontal geçişi, izlem ve tedavisi, kısa ve uzun dönem sonuçları hakkında kapsamlı çalışmalara gereksinimi vardır.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, maternal, vertikal geçiş, yenidoğan

Ozgun Uygur, Mehmet Yekta Oncel. Covid-19 Infection in The Perinatal and Neonatal Period. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 63-69

Corresponding Author: Mehmet Yekta Oncel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale