E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Investigation of Streptococcus Agalactiae Colonization in Last Trimester Pregnants by Using Standard Culture and Molecular Methods [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 91-96 | DOI: 10.5222/terh.2021.99266

The Investigation of Streptococcus Agalactiae Colonization in Last Trimester Pregnants by Using Standard Culture and Molecular Methods

Nurhadiye Kuru1, Oguzhan Kuru2, Abdullah Tüten3, Nevriye Gonullu1
1Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.
2Department Of Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology Unit, Tepecik Education And Research Hospital, Izmir, Turkey.
3Department Of Obstetrics and Gynecology, Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.

Objective: We aimed to detect and compare group B streptococcus (GBS) colonization in pregnant women at third trimester using real-time polymerase chain reaction (real-time PCR) and culture methods.
Methods: Vaginal swab specimens were taken for screening of GBS from 100 women between 35-37 weeks of gestation who were attending to antenatal outpatient unit of Obstetrics and Gynecology Department of Cerrahpasa Medical Faculty from May 2014 to September 2014.
Results: Rates of GBS colonization was %5 and %7 by culture and real-time PCR methods, respectively. Using culture as the gold standard; sensitivity and specificity for real-time PCR were 100% and 97.9%, respectively. Any significant difference was not detected between GBS colonization with age groups, education levels, number of previous pregnancies, smoking habits, history of antibiotic use, and contraceptive method.
Conclusion: Real-time PCR technique has proven to be as sensitive as the culture method. Also, real-time PCR may provide a rapid diagnostic tool for GBS detection potentially allowing a more effective intrapartum antibiotic prophylaxis and lower infant morbidity and mortality. However, the inability to use PCR test in every laboratory and its high cost creates a handicap.

Keywords: S.agalactiae, pregnancy, colonization.

Son Trimester Gebelerde Streptococcus Agalactiae Kolonizasyonunun Standart Kültür ve Moleküler Yöntemler ile Araştırılması

Nurhadiye Kuru1, Oguzhan Kuru2, Abdullah Tüten3, Nevriye Gonullu1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
2Tepecik Eğitim Ve Arastırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Ünitesi, İzmir.
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul.

Amaç: Üçüncü trimesterdeki gebelerde grup B streptokok (GBS) kolonizasyonunu gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (real-time PCR) ve kültür yöntemleri kullanarak tespit etmeyi ve bu yöntemleri karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Mayıs 2014-Eylül 2014 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Polikliniğine 35-37. gebelik haftaları arasında başvuran 100 kadından GBS taraması için vajinal swab örnekleri alındı.
Bulgular: GBS kolonizasyon oranları; kültür ve real-time PCR yöntemleriyle sırasıyla % 5 ve % 7 idi. Kültür altın standart kabul edildiğinde gerçek zamanlı PCR için duyarlılık ve özgüllük sırasıyla % 100 ve % 97,9 idi. GBS kolonizasyonu ile yaş grupları, eğitim düzeyleri, önceki gebelik sayıları, sigara içme alışkanlıkları, antibiyotik kullanım öyküsü ve kontraseptif yöntemleri arasında anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Gerçek zamanlı PCR tekniğinin kültür yöntemi kadar duyarlı olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, gerçek zamanlı PCR, GBS tespitinde hızlı bir tanı yöntemi olarak daha etkili bir intrapartum antibiyotik profilaksisi sağlar. Bu sayede infantlarda morbidite ve mortalitenin düşük olmasına yardımcı olur. Fakat, PCR testinin her laboratuarda kullanılamaması ve yüksek maliyeti handikap oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: S.agalactiae, gebelik, kolonizasyon.

Nurhadiye Kuru, Oguzhan Kuru, Abdullah Tüten, Nevriye Gonullu. The Investigation of Streptococcus Agalactiae Colonization in Last Trimester Pregnants by Using Standard Culture and Molecular Methods. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 91-96

Corresponding Author: Nurhadiye Kuru, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale