E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Distinction Of Benign And Malignant Thyroid Nodules: Ten years of our experience [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 113-118 | DOI: 10.5222/terh.2011.99904

The Distinction Of Benign And Malignant Thyroid Nodules: Ten years of our experience

Hüseyin Can1, Savaş Selçuk2, Nihat Zalluhoğlu2, Sercan Bulut Çelik3
1Aile Hekimliği Uzmanı, 18 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, BATMAN
2Genel Cerrahi Uzmanı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR
3Aile Hekimliği Uzmanı, 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, BATMAN

Aim: To determine the frequency of thyroid carcinomas in patients who underwent thyroidectomy with preoperative diagnosis of nodular - multinodular - diffuse goitre and thyroid cancer. Material and Method: 918 patients who were operated for nodular, multinodular and diffuse goitre and thyroid cancer in Tepecik Teaching Hospital’s 3rd General Surgery Clinic between January 1998 and December 2008 included into the study. 748 (81.5%) were female and 170 (18.5%) were male. They were analyzed in terms of age, type of surgery, preoperative diagnosis, pathology results, wall-capsule invasion, presence of metastasis and survival retrospectively. Findings: The majority of patients with thyroid cancer were women. The risk of the thyroid cancer was approximately 4.5 - fold lower in men than in women. Although men revealed higher frequency of metastasis compared to women, women constituted the majority of patients with metastasis in our study. The rate of malinancy among patients who underwent surgery with a preliminary diagnosis of multinodular and nodular goitre was 6.7 % and 7 % respectively. In the study, we examined the relationship between benign and malignant thyroid cancers and survival. The mortality rate in patients with malignant thyroid cancer was 3.9 %, but we did not determine any mortality in patients with benign thyroid cancer. Conclusion: Contemporary medical approach requires to distinguish benign nodules from suspected malignant nodules before surgery. This would help to avoid unnecessary surgery as well as to determine the strategy during the operation.

Keywords: Multinodular goitre, nodular goitre, thyroid cancer.

Tiroid Nodüllerinde Benin Malin Ayrımı: On yıllık deneyimimiz

Hüseyin Can1, Savaş Selçuk2, Nihat Zalluhoğlu2, Sercan Bulut Çelik3
1Aile Hekimliği Uzmanı, 18 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, BATMAN
2Genel Cerrahi Uzmanı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR
3Aile Hekimliği Uzmanı, 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, BATMAN

Amaç: Çoğu benin özellik göstermesine rağmen, endokrin sistem maliniteleri içerisinde en yaygın olarak görülen tiroid kanserlerinin, tiroidektomi ameliyatı uygulanan hasta grubundaki sıklığını saptamak. Gereç ve Yöntem: Ocak 1998-Aralık 2008 tarihleri arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniğinde ameliyat edilen 918 hasta çalışmaya alındı. 748’i (%81.5) kadın, 170’i (%18.5) erkek hastanın dosyası; yaş, ameliyat şekli, ameliyat öncesi tanı, ameliyat sonrası patoloji sonuçları, duvar-kapsül invazyonu, metastaz olup olmaması ve sağkalım açısından geriye dönük incelendi. Bulgular: Tiroid bezi kanseri tanılı hastaların çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktaydı. Erkeklerin kadınlara oranla tiroid kanseri olma riski yaklaşık olarak 4.5 kat daha azdı. Erkeklerde metastaz kadınlardan daha yüksek olup metastaz saptanan hastaların çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktaydı. Malinite oranı, multinodüler guatr öntanısı ile ameliyata alınan hastalarda %6.7, nodüler guatr öntanısı ile ameliyata alınan hastalarda ise %7 olarak saptandı. Malin tiroid kanseri tanısı alan hastalarda ölüm oranı %3.9 iken, benin tiroid kanseri tanısı alan hastalarda ölüm saptanmadı. Sonuç: Preoperatif incelemelerde amaç benin nodüllerle şüpheli malin nodüllerin ayırt edilmesidir. Bu hem gereksiz ameliyatları önleyecek hem de ameliyatı tek seansta bitirebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Multinodüler guatr, nodüler guatr, tiroid bezi kanseri

Hüseyin Can, Savaş Selçuk, Nihat Zalluhoğlu, Sercan Bulut Çelik. The Distinction Of Benign And Malignant Thyroid Nodules: Ten years of our experience. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 113-118
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale